Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:687 (2003-2004)
Innlevert: 14.05.2004
Sendt: 18.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Anser statsråden det som akseptabelt at vassdrag reguleres uten at det er innvilget konsesjon for slik regulering?

Begrunnelse

I Malvik kommune i Sør-Trøndelag ble det i 1987 bygget en dam (Foldsjøen) med tanke på kraftproduksjon, og derved med en høyde på friskjøt som har gjort det nødvendig å regulere sjøen manuelt gjennom en bunnluke. NVE hevder at de ikke har godkjent høyden på dammen, og kommunen hevder at de ikke har mottatt noen formell byggemelding vedrørende dammen.
Regulering av dammen er nødvendig for å holde sjøen godt under friskjøtet (ca. 1 meter under) slik at områdene rundt sjøen ikke blir oversvømmet. Foldsjøen har spesiell stor verdi som frilufts-, bade- og rekreasjonsområde for regionen, samt for beboere og hytter rundt sjøen.
Dammen reguleres i dag av Meråker Bruk AS, som etter hva jeg kjenner til ikke har konsesjon for regulering av Foldsjøen.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Hvilke inngrep som kan foretas i et vassdrag, er regulert gjennom lovverk og overordnede nasjonale planer. Det er i hovedsak to lover som regulerer inngrep i vassdrag; vannressursloven og vassdragsreguleringsloven. Ikke alle reguleringer utjevner vannføringen over året slik at det kreves konsesjon etter vassdragsreguleringsloven. Tiltaket kan likevel utløse konsesjonsplikten etter vannressursloven dersom "det kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget".

Overfor etablerte rettigheter er det begrensninger i adgangen for det offentlige til å gripe inn. Vassdragsreguleringsloven slår fast at reguleringsanlegg uten konsesjon etter tidligere lovgivning kan fortsette uten konsesjon etter denne loven. Også eldre vassdragstiltak som ikke trengte tillatelse etter tidligere vassdragslovgivning kan fortsette uten konsesjon etter vannressursloven. I særlige tilfelle kan vassdragsmyndigheten likevel bestemme at et tiltak må ha konsesjon.

Foldsjøen reguleres konsesjonsfritt av Meråker Bruk AS. Foldsjøen er et gammelt fløtningsmagasin som har vært brukt til ulike formål over svært lang tid. Foldsjøen er en del av Humlavassdraget. I 2001 ble avslått en søknad om ny kraftproduksjon i dette vassdraget.

På grunn av lekkasjer i dammen ble Meråker Bruk AS pålagt å reparere dammen. Det ble derfor bygget ny dam som ble ferdigstilt i 1987. Ved nybyggingen ble det ikke innmålt nøyaktige høyder. Det har da heller ikke har vært fastsatt noen reguleringshøyder av myndighetene. Grensene er basert på private avtaler. Ny dam har gitt vesentlig mindre lekkasjer slik at vannstanden i perioder kan ha blitt noe høyere enn tidligere uten at det har vært mulig på få fastslått konkrete vannstandsendringer. Den gamle dammen hadde store lekkasjer og en utforming som har gjort det vanskelig å rekonstruere de tidligere vannstandsvariasjonene. Det har vært mye uenighet om vannstanden i magasinet. Disse konfliktene synes å være av privatrettslig karakter og må eventuelt avklares gjennom rettsapparatet dersom partene ikke kommer til enighet ved avtale.

Det må understrekes at det i dag ikke er noen økonomiske interesser i regulering av dammen, men at den i noen grad har blitt brukt til å sikre vannføring på den lakseførende delen av vassdraget nedstrøms.