Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:688 (2003-2004)
Innlevert: 14.05.2004
Sendt: 18.05.2004
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 11.06.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Etter at reglene om attføring ble endret 1. januar i år får ungdom under 26 år ikke lenger støtte til attføring. Disse ungdommene får heller ikke støtte eller studielån for å delta på kompetansegivende forkurs, da disse kursene er forbeholdt dem som er på attføring.
Hva kan statsråden gjøre for å hjelpe denne gruppen ungdommer videre i yrkeslivet?

Begrunnelse

Fra Aetat har ungdom under 26 år som er under attføring av helsemessige grunner, fått vite at de nye attføringsreglene gjør at de ikke får støtte til videre attføring. Dette selv om de har vært inne i attføringssystemet før 1. januar i år, og hvor de har deltatt med sikte på å få den nødvendige kompetanse til å få seg ny jobb.
Når ungdommer under 26 år søker Statens lånekasse om lån til forkurs som er tilpasset personer på attføring, sier Lånekassen nei.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Spørsmålet ble overført fra sosialministeren.

Fra l. januar 2004 er aldersgrensen for rett til ytelser under yrkesrettet attføring i form av skolegang hevet fra 22 til 26 år. Begrunnelsen for denne endringen er bl.a. at mange i alderen opp til 26 år normalt befinner seg i en utdanningssituasjon, og er dermed i en typisk utdanningsalder. Det normale er at utdanning skal finansieres gjennom utdanningssystemet, og ikke ved trygd.

Skolegang som er betalt av folketrygden, skal reserveres unge uføre. Det skal derfor, som tidligere, gjøres unntak for ungdom som på grunn av sykdom, skade eller lyte er i en vesentlig annen utdanningssituasjon enn annen ungdom. Eksempel på yrkeshemmede som etter dette vil falle inn under unntaket er unge uføre, herunder ungdom som er født uføre, personer som er blitt uføre for eksempel etter alvorlige l trafikkskader, og personer med alvorlige og langvarige sykdommer.

Den nye aldersgrensen for skolegang som attføringstiltak gjelder ikke for tilfeller hvor krav om ytelser under yrkesrettet attføring er fremsatt og vilkårene for rett til ytelser oppfylt før 1. januar 2004. Det vil si at ingen som var under utdanning finansiert av folketrygden ved årsskiftet, skulle være nødt til å endre det som følge av endringen. Unntak kan gjelde dersom en handlingsplan endres av andre årsaker og det fattes nytt vedtak om attføringstiltak etter 1. januar 2004. Dette er fastsatt i egen overgangsforskrift.

Forutsatt at vilkårene for rett til ytelsene ellers foreligger, har ungdom over 16 år fortsatt rett til attføringsstønader i forbindelse med gjennomføring av andre tiltak enn ordinær utdanning (skolegang), og vil ha rett til attføringspenger ved fylte 19 år. Det vil si at andre opplæringstiltak, bl.a. AMO-kurs og andre arbeidsmarkedstiltak, er åpne for ungdom, på samme måte som før årsskiftet.

Du viser til at lovendringen har ført til at yrkeshemmet ungdom ikke i år delta på kompetansegivende forkurs, som følge av lovendringen og fordi det ikke gis studielån til kurs som er forbeholdt personer under yrkesrettet attføring. Uten å vite noe mer om hva slags kurs det her siktes til, er det vanskelig å kommentere denne påstanden eller forklare hvorfor noen kan ha blitt avvist fra kurs med en slik begrunnelse.