Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:690 (2003-2004)
Innlevert: 18.05.2004
Sendt: 19.05.2004
Besvart: 25.05.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Noreg er imot USA sin einsidige handelsblokade av Cuba. Blokaden har vist seg å ha nærmast motsatt effekt av kva USA ønskjer seg. Noreg har hatt og har ein politisk og ein menneskerett dialog gåande med Cuba.
Får dei nye åtgjerdene frå USA noen følgjer for denne dialogen, og kva gjer Regjeringa for å sikre at norske selskap ikkje blir folkerettsstridig etterforska for å handle med Cuba?

Begrunnelse

6. mai i år annonserte USA si Regjering nye politiske og økonomiske åtgjerder mot Cuba i tillegg til dei som er frå før gjennom handelsblokaden og Helms-Burton Act.
Av mange åtgjerder er mellom anna ei å sette ned ei gruppe som skal etterforske utanlandske selskap som handlar eller har anna samkvem med Cuba. Det Stavanger baserte norske selskapet Ocean Rig kan til dømes komme under etterforsking.
USA si Regjering har og gjennom USAID løyva 59 mill./USD i dei næraste to åra til ulike åtgjerder. Mellom anna kringkasting av radio og tv-program frå fly. Redusere omfanget av "Las Remesas" pengar cubanarar i USA kan sende heim ved å avgrense det til nær familie.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Prinsipielt må det skilles mellom sanksjoner som er vedtatt av det internasjonale samfunn, gjennom FN, og ensidige straffetiltak fra individuelle stater. Norge har derfor siden 1993 stemt for en resolusjon i FNs generalforsamling som tar avstand fra den amerikanske embargoen overfor Cuba.

Det eksisterer normale kommersielle forbindelser mellom Norge og Cuba. Utenriksdepartementet er ikke kjent med at norske firmaer som handler med Cuba er blitt gjenstand for noen form for tiltak fra USAs side.

Samtidig tar Norge avstand fra bruddene på menneskerettighetene og mangelen på demokrati på Cuba. Vi støtter derfor resolusjoner i FNs organer som kritiserer dette.

Norge påtalte i 2003 overfor cubanske myndigheter de brudd på menneskerettighetene som ble begått i forbindelse med massearrestasjonene av opposisjonelle. Vi er særlig bekymret over de tildels umenneskelige soningsforhold disse har, og den trakassering deres familier utsettes for.

På norsk initiativ ble det i 1998 etablert en dialog mellom Norge og Cuba om bl.a. menneskerettigheter. Denne dialogen ble imidlertid suspendert fra cubansk side i 2000. Den politiske kontakten med cubanske myndigheter vanskeliggjøres av den diplomatiske boikott den norske ambassade, sammen med andre vestlige ambassader, utsettes for i Havana. Det er således ikke de nye amerikanske restriksjonene som påvirker mulighetene for dialog, men de begrensninger cubanske myndigheter selv legger på en slik kontakt.