Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:695 (2003-2004)
Innlevert: 19.05.2004
Sendt: 21.05.2004
Besvart: 28.05.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vil miljøvernministeren som ansvarlig for villaksen snarest sørge for å oppfylle Stortingets vedtak fra innstillingen om nasjonale laksefjorder (Innst. S. nr. 134) ved å umiddelbart innføre meget strenge miljøkrav innenfor nasjonale laksefjorder, for å hindre rømming av oppdrettsfisk og for å holde mengden lakselus nede, samt eventuelt å flytte oppdrettsanlegg ut av villakssonene?

Begrunnelse

For over 1 år siden opprettet Stortinget egne fjorder hvor villaksen skulle få ekstra beskyttelse. Dette blir nå omtalt som mislykket. Opprinnelig omfattet begrepet "Nasjonale Laksefjorder" slik det ble presentert av i 1999, et fjordsystem fritt for lakseoppdrett av hensyn til villaksen. Lederen av Villaks-utvalgets leder Georg Rieber-Mohn kaller i NRK Dagsnytt 19. mai 2004 Fiskeridepartementets utkast til forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet som et "fullstendig knefall for næringslivet" og han frykter utryddelse av flere norske laksestammer som en konsekvens av Regjeringens manglende tiltak.
Det er i dag store mengder rømt oppdrettsfisk i norske elver og fjorder, og dette skaper problemer for de unike norske laksestammene. I tillegg kan mengden lakselus i fjorder med mye oppdrett ta livet av store mengder villaks som er på vandring ut i havet. Dessverre ble ordningen med nasjonale laksefjorder utvannet da den gikk gjennom Stortinget vinteren 2003. Det ble den gang bestemt at de fleste eksisterende oppdrettsanlegg som lå innenfor vernesonen, skulle få bli liggende. Men Stortinget la opp til at det skulle være meget strengere miljøkrav innenfor nasjonale laksefjorder for å hindre rømming av oppdrettsfisk og for å holde mengden lakselus nede. Nå, nesten 15 måneder senere, er regelverket for å hindre lus og rømming i nasjonale laksefjorder ennå ikke på plass. I Innst. S. nr. 134 (2002-2003) står det at "det forutsettes at ferdigstillelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder kan gjennomføres i 2004/2005". Ut fra sammenhengen må det forstås slik at Stortinget forutsetter å ferdigstille nasjonale laksevassdrag og laksefjorder stortingsåret 2004/2005. Samtidig som utkastet til forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet ikke tar hensyn til de nasjonale laksefjordene varsler også Regjeringen i revidert at den ikke vil legge opp til at nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er ferdigstilt i 2004/2005. Naturlige minimumskrav bør være: Krav om at det skal iverksettes strakstiltak i fjordområdene der for eksempel lusemengden blir så stor at oppdrett er en klar trussel mot villaks. Krav om etablering av strenge forvaltningsregimer for lusebehandling og rømningstiltak, slik som:
- 0,1 voksen hunnlus pr. laks i anleggene som tiltaksgrense
- Standard for rømningsikre anlegg (NYTEK), må gjelde fra 1. januar 2006.

Dersom det er brudd på regelverket, så skal straffen være kraftig bot, og ved gjentatte brudd skal oppdrettskonsesjonen inndras. Flyttinga av oppdrettsanlegg ut av villakssonene kan også være et sentralt virkemiddel.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Da Stortinget i februar i fjor opprettet 37 laksevassdrag og 21 laksefjorder ble det også vedtatt å innføre særskilte bestemmelser for eksisterende anlegg, jf. Innst. S. nr. 134 (2002-2003), vedtakets punkt III. Dette innebærer blant annet at det skal stilles ekstra krav til rømningssikring og strengere krav til helsekontroll og bekjempelse av lakselus for matfiskanlegg i sjø.

Slike krav må forskriftsfestes. Fiskeridepartementet har gitt Fiskeridirektoratet i oppdrag å fremme forslag til nye bestemmelser for oppdrett innenfor nasjonale laksefjorder. Fiskeridirektoratet har samarbeidet med andre fagmyndigheter og næringen om dette, og er nå i ferd med å ferdigstille forslaget. Forslaget vil bli oversendt Fiskeridepartementet, som i samarbeid med Miljøverndepartementet, vil fastsette nye forskriftsbestemmelser etter at saken har vært på ordinær høring. Målet er at nye bestemmelser skal være på plass høsten 2004.