Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:697 (2003-2004)
Innlevert: 19.05.2004
Sendt: 21.05.2004
Besvart: 28.05.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det har i den senere tid vært avdekket en rekke tilfeller hvor det viser seg at Forsvaret ikke har gode nok rutiner på utbetalinger av bl.a. lønninger, og det å betale regninger i tide osv.
Er forsvarsministeren fornøyd med dagens situasjon og hvis ikke, hva vil hun bidra med for å bedre dagens situasjon på dette området?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg vil i den forbindelse vise til behandlingen i Stortinget 11. mars 2004 av Innst. S. nr. 143 (2003-2004) om antegnelser til statsregnskapet for 2002, og Innst. S. nr. 126 (2003-2004) om undersøkelse av Program Golf, jf. henholdsvis Dokument nr. 1 (2003-2004) og Dokument nr. 3:7 (2002-2003), samt mine innlegg i Stortinget om de aktuelle sakene. Jeg viser også til brev av 22. januar 2004 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vedrørende Program Golf. Kopi av brevet og mine innlegg i Stortinget vedlegges til orientering.

Forsvarets problemer med feilutbetalinger av lønn har vært todelte:

Riksrevisjonen har, gjennom antegnelser til statsregnskapet for 2002, påtalt brudd på overtidsbestemmelsene, vernebestemmelsene og regelverket for utbetaling av overtid i ledende stillinger. For å imøtekomme dette og sørge for at regelverket blir etterlevd, har Forsvarsdepartementet i bl.a. iverksettingsbrevet til forsvarssjefen for 2004 tatt inn mål- og resultatindikatorer knyttet til volumet av utbetalinger, og at utbetalingene av variable lønnstillegg og oppfølgingen av andre vernegrenser i avtaleverket skal gjennomføres som pålagt, uten overskridelse av de aktuelle grensene. Departementet har videre, både i de formelle styringsdokumentene til Forsvaret for 2004 og i etatsstyringsmøtene som holdes jevnlig, pålagt etatssjefene å følge opp at avtaleverket etterleves.

Utover dette har forsvarssjefen, i sine styringsdokumenter til etatene for 2004, pålagt alle driftsenheter å følge bestemmelsene i avtaleverket, og presisert at brudd på regelverket kan medføre tjenestemessige reaksjoner. Det er også, som følge av revisjonen av Forsvarets regnskap for 2002, iverksatt tiltak overfor en rekke offiserer med krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt overtid.

Feilutbetalingene av lønn må dessuten ses i sammenheng med at Forsvaret, som en del av Program Golf, har implementert et nytt økonomisystem med tilhørende rammekontoplan 1. november 2003. Hensikten med omleggingen er å tilfredsstille minimumskravene i reglementet for økonomistyring i staten. Som jeg redegjorde for i Stortinget 11. mars 2004, jf. ovenfor, medfører gjerne nye økonomisystemer at det oppstår overgangsproblemer. Dette har også skjedd i Forsvaret. Det er likevel tale om midlertidige problemer som følge av den foretatte omleggingen, jf. ovenfor. Når det gjelder de konkrete feilene knyttet til lønnsutbetalingene i november/desember 2003, ble disse håndtert fortløpende, slik at alle arbeidstakere etter hvert fikk utbetalt sin lønn. Det ble videre iverksatt tiltak for å sikre at både rutinene og lønnssystemet ivaretok korrekte og rettidige utbetalinger.

Øvrige tiltak som er iverksatt i Forsvaret for å møte utfordringene er:

- Kartlegging av behovet for og igangsetting av kompetansehevingstiltak.

- Klargjøring av ansvarsforholdene mellom ulike instanser og aktører, dvs. mellom avdelinger og innenfor de ulike avdelingene.

- Definering av rutiner og arbeidsoppgaver på en grundig måte.

- Stadfesting og utvikling av tilfredsstillende organisasjon, kapasitet og kompetanse.

Problemet med manglende rutiner knyttet til betaling av regninger i tide oppstod i hovedsak også som følge av implementeringen av nytt økonomisystem høsten 2003. Som jeg opplyste til Stortinget i brev av 11. mai 2004, jf. spørsmål nr. 29 fra forsvarskomiteen til St.prp. nr. 42 (2003-2004) Om den videre moderniseringen av Forsvaret, ble det i Forsvarets regnskap for 2003 registrert 0,6 mill. kr i forsinkelsesrenter, mens det i regnskapet for 2004 pr. april i år er registrert 1,3 mill. kr.

Fakturaproblemene må først og fremst ses i sammenheng med de utfordringene Forsvaret står overfor ved en omlegging som omfatter både nytt regnskapssystem, ny regnskapsorganisasjon og nye regnskapsrutiner. I forbindelse med implementeringen av nytt regnskapssystem, jf. ovenfor, har Forsvaret gjennomført en radikal endring både av sin organisasjon og sine rutiner, hvor en rekke personer har fått helt nye arbeidsoppgaver og roller. Blant annet er både ny regnskapsadministrasjon i Bergen og ny lønnsadministrasjon i Harstad opprettet i 2003. Noen innkjøringsproblemer må derfor påregnes. For å møte de utfordringene som har oppstått, har Forsvaret prioritert arbeidet med å få på plass og kvalitetssikre alle rutiner knyttet til samvirke mellom enheter og behandling av fakturaer.

Følgende konkrete nye tiltak er iverksatt:

- Som et strakstiltak er det opprettet et "inkasso-/purreteam" på 6 personer som håndterer både purringer og inkassosaker fra leverandører.

- En rutine er etablert for å purre på attestanter og anvisere som bruker uforholdsmessig lang tid på attestere/anvise mottatte fakturaer.

- Forsvaret vil foreta særskilt oppfølging av utvalgte enheter.

- Alle fremtidige merutgifter som skyldes for sen eller manglende attestasjon/anvisning, vil bli belastet den enkelte avdeling. Hensikten med dette er å skape en holdningsendring i forhold til viktigheten av å utføre de pålagte oppgaver rettidig.

- Det er iverksatt en vurdering av antall attestanter. Det er sannsynligvis opprettet for mange attestanter og anvisere, ca. 3 000. Mange av disse mottar fakturaer så vidt sjelden at de ikke kommer godt nok inn i rutinene.

Disse tiltakene skal også sikre at fremtidige fakturaer behandles på en korrekt og forsvarlig måte, slik at regninger betales i tide.

Jeg vil også nevne at det er etablert en rullerende handlingsplan for antegnelser fra Riksrevisjonen. Denne planen oppdateres fortløpende, og inneholder konkrete tiltak som skal gjennomføres innenfor de saks-/problemområder som Riksrevisjonen til enhver tid tar opp. Planen godkjennes av departementet, og tas inn som vedlegg til iverksettingsbrevene til underlagte etater. Gjennomføringen følges deretter opp i den løpende styringen av etaten.

Problemene med lønns- og fakturautbetalinger er en følge av de betydelige økonomiske reformene som er gjennomført i Forsvaret for å kunne møte kravene i reglementet for økonomistyring i staten. Omleggingene innebærer et omfattende teknisk og organisatorisk systemskifte med tilhørende utfordringer i en overgangsfase. På sikt vil imidlertid reformene, sammen med handlingsplanen og iverksettingsbrevene til etatene, sikre at forvaltningen av bl.a. Forsvarets lønns- og driftsmidler kan skje på en effektiv og god måte.

3 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Referat fra behandlingen av Innst. S. nr. 143 (2003-2004) fra stortingsmøte torsdag 11. mars 2004.

http://www.stortinget.no/stid/2003/s040311-05.html

Vedlegg 2.

Referat fra behandlingen av Innst. S. nr. 126 (2003-2004) fra stortingsmøte torsdag 11. mars 2004.

http://www.stortinget.no/stid/2003/s040311-09.html

Vedlegg 3.

Brev fra Forsvarsdepartementet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om spørsmål vedrørende Dokument nr. 3:7 (2002-2003). Brevets referanse: 2001/02777-156/FD V/JDY.