Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:712 (2003-2004)
Innlevert: 25.05.2004
Sendt: 26.05.2004
Besvart: 03.06.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): EE-forskriften om retur av elektrisk og elektronisk utstyr trådte i kraft 1. juli 1999. Produsent/importør av slikt utstyr skal dokumentere at han selv sørger for, eller deltar i, en innsamlings- og gjenvinningsordning som sikrer oppfyllelse av kravene i denne forskriften. En oversikt fra RENAS viser at 25 offentlige bedrifter ikke deltar i en slik returordning, og dermed er såkalte gratispassasjerer.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at disse statlige bedriftene deltar i returordningen slik de er forpliktet til?

Begrunnelse

EE-forskriften krever at bedrifter som enten produserer eller importerer elektronisk eller elektrisk utstyr er forpliktet til å delta i en innsamlings- eller gjenvinningsordning. Problemet med gratispassasjerer er stort. En majoritet av bedriftene som er forpliktet til å delta i en returordning er ikke tilknyttet ett av de tre returselskapene. Flere har heller ikke opprettet egen returordning, og bryter dermed forskriften.
RENAS' oversikt viser at store statlige bedrifter som NSB, universitetene i Oslo og Bergen, Avinor, NTNU og Havforskningsinstituttet er gratispassasjerer. Dette oppfattes som problematisk ettersom det sender et viktig signal til markedet og andre bedrifter. Dette er også bedrifter departementet er gjort oppmerksom på gjennom en henvendelse fra RENAS.
Det vises også til at Økokrim har gitt bøter på til sammen 2,5 mill. kr til seks importører av elartikler fordi de ikke deltar i bransjens returordning. I denne sammenhengen er det spesielt problematisk at Politiets data- og materielltjeneste også befinner seg på listen.
Det minnes om innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes kontroll med helse- og miljøfarlige kjemikalier, jf. Innst. S. nr. 21 (2002-2003):

"Komiteen konstaterer at Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om de undersøkte statlige tilsynsetatene på en tilfredsstillende måte vektlegger oppfølging av regelbrudd som et virkemiddel for å sikre at vedtatte lover og forskrifter overholdes. Samtidig ser komiteen med tilfredshet at det fra SFTs og Landbrukstilsynets side arbeides med å styrke oppfølgingen av alvorlige regelbrudd. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens forventning om at dette arbeidet videreføres, og vil også understreke viktigheten av at anmeldelser følges opp. Komiteen ber om at departementene på en egnet måte holder Stortinget orientert om utviklingen i oppfølging av regelbrudd."

EE-forskriften er nå under bearbeidelse pga. et nytt direktiv fra EU. Problemet med gratispassasjerer vil imidlertid ikke forsvinne med en endret forskrift. Gratispassasjerene gjør returordningene mindre effektive enn de ellers kunne vært, og er derfor et problem det er maktpåliggende å løse.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har siden 1998 hatt regler om retur av kasserte elektriske og elektroniske (EE) produkter. Regelverket pålegger importører og produsenter av slike produkter en plikt til å sørge for forsvarlig håndtering av produktene når de ender som avfall. Denne plikten kan oppfylles enten av produsenten/importøren selv eller gjennom tredjemann, dvs. et returselskap.

Ordningen som er regulert gjennom forskrift og bransjeavtale har fungert bra og 2/3 av alt EE-avfallet tas i dag forsvarlig hånd om. Likevel er det, som det refereres til, såkalte gratispassasjerer i ordningen, dvs. at de ikke oppfyller pliktene etter forskriften.

For bl.a. å forhindre gratispassasjerer i returordningen har jeg nylig bedt Statens forurensningstilsyn om å sende på høring et forslag til endring av EE-forskriften. I forslaget foreslås pliktene til produsenter og importører forenklet, slik at disse kun får ett krav; de må være tilsluttet et sertifisert retursystem. Det foreslås altså et nytt krav om at retursystemet skal godkjennes (sertifiseres) av en uavhengig tredjepart. Dette sikrer at alle produsenter og importører har eller tilhører et system som faktisk sørger for korrekt innsamling og behandling av EE-avfallet. I tillegg foreslås det å opprette et eget register over alle produsenter/importører av EE-produkter, med opplysninger om import, eksport og produksjon av slike produkter. Ved å sammenholde opplysningene fra produsentregisteret med opplysninger fra produsent/importør om eventuell sertifisering, vil en på en enkel måte kunne avdekke hvorvidt en offentlig eller privat bedrift er gratispassasjer i returordningen.

Gratispassasjerer som avdekkes på denne måten vil kunne ilegges tvangsmulkt eller straff etter forurensningsloven § 73.

Jeg har tidligere bedt SFT prioritere kontroll etter EE-regelverket høyt. Dette vil jeg igjen presisere ved iverksettelse av endret EE-forskrift.