Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:717 (2003-2004)
Innlevert: 27.05.2004
Sendt: 27.05.2004
Besvart: 02.06.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Statsråden varslar ei uavhengig gransking av brannfarlege piper bygde mellom 1969 og 1987.
Kva framdrift legg departementet til grunn i dette arbeidet?

Begrunnelse

Senterpartiet er svært nøgd med at departementet tek denne saka på alvor. Noreg ligg urovekkjande høgt når det gjeld talet på bustadbrannar. Det er viktig med ein rask, men samstundes grundig gjennomgang for å sikra nødvendig førebygging og oppfølging. Det er no over 5 månader sidan statsråden i svar til underteikna svara at ho ville gje tilbakemelding til Stortinget våren 2004. Eg registrerer at så ikkje skjer og at statsråden no vil gå grundigare til verks enn først tenkt. Eg gir mi støtte til ei uavhengig nemnd og meiner dei må ha både den tida dei treng og dei ressursane dei har behov for. Eg vonar statsråden kan stadfesta at ho stiller ressursar til disposisjon og at resultatet av nemnda sitt arbeid kan handsamast av Stortinget i samband med statsbudsjettet for 2005.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I mitt svar til skriftlig spørsmål nr. 98 (2003-2004) fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa lovte jeg å se nærmere på saken og komme tilbake til Stortinget med en orientering i løpet av vårsesjonen 2004. Jeg kan bekrefte at det nå er igangsatt et arbeid med undersøking av pipekonseptet. Jeg gir her en orientering om dette arbeidet.

Jeg er opptatt av at huseiere som har slike piper skal få vite om de er brannsikre eller ikke, og at de skal ha tillit til den informasjon som kommer fra myndighetene på brannvernområdet. Siden det i denne saken er sådd tvil om myndighetenes opptreden er det viktig at slike vurderinger blir gjort av uavhengige fagmiljø og personer. Dette er nødvendig for å skape tillit til de konklusjoner som fremkommer. Norsk Brannvernforening (NBF) har derfor fått oppdrag med et utredningsarbeid hvor oppgaven er å fastslå sikkerheten for disse pipene. Arbeidet skal utføres av personer som ikke har vært engasjert i saken tidligere.

NBF er en uavhengig stiftelse styrt av et bredt sammensatt råd med representanter fra byggenæringen, forsikringsbransjen, finansnæringen, politiet, feiervesenet, forskningen og DSB/BE. NBF skal trekke inn fagperson fra den Svenske Brandförsvarsföreningen i arbeidet, og er stilt fritt i å vurdere bruk av personer fra tilsvarende danske fagmiljø.

Utredningsoppgaven er gitt ved et eget mandat. Hovedpunktet i mandatet er å foreta en gjennomgang av det aktuelle pipekonseptet mht. brannteknisk sikkerhet, med utgangspunkt i pipen som produkt, monteringen og bruk av pipen. Eksisterende dokumentasjon skal legges til grunn i arbeidet. Det skal også vurderes om myndighetene har vært etterrettelige i sin bruk av det foreliggende materialet. Videre skal det foretas risikovurderinger av slike piper i forhold til andre sammenlignbare brannfarer. Utredningen skal i tillegg gjøre vurderinger av om eksisterende dokumentasjon er tilstrekkelig, og om det er behov for ytterligere kunnskap eller utredninger. Konklusjoner fra arbeidet skal etter planen foreligge innen 1. oktober 2004.

Som en videre oppfølging for å øke sikkerheten vil det også gjennomføres informasjonstiltak rettet mot landets huseiere. Dette er planlagt i forbindelse med at ny fyringssesong starter høsten 2004.