Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:729 (2003-2004)
Innlevert: 28.05.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 11.06.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Mener statsråden det er akseptabelt med 2 års saksbehandlingstid når det gjelder klage på avslag om fornyet arbeidstillatelse?

Begrunnelse

En mann fra Somalia fikk innvilget arbeidstillatelse i familiegjenforening med sin ektefelle i mars 2000, og fikk fornyet denne tillatelsen fram til 30. mai 2002.
I juli samme år ble søknad om fornyelse avslått fordi UDI mente ektefellene ikke bodde sammen, og at vilkårene for tillatelse i familiegjenforening dermed ikke lenger var oppfylt. Ifølge søker skyldtes dette at ekteparet sto i kø for ny leilighet i Oslo kommune, og at konas ettromsleilighet gjennom Ungbo ikke egnet seg for to personer. De flyttet etter hvert sammen i leiligheten hos noen venner. Avslaget ble på bakgrunn av dette påklaget innen fristen i august 2002.
Klager har ennå ikke fått svar på sin klage. På grunn av dette har vedkommende ikke mulighet til å arbeide og forsørge seg selv. Klager har gjennom advokat gjentatte ganger etterlyst svar på klagen.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg finner det beklagelig at personen representanten Gjul refererer til, skal ha ventet i nærmere 2 år uten å ha fått svar på sin klage. Jeg anser ikke at 2 års saksbehandlingstid er akseptabelt, men vil understreke at dette heller ikke er normal saksbehandlingstid for slike saker i dag.

Klage på negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet vil først bli vurdert av Utlendingsdirektoratet, og så sendt til Utlendingsnemnda for behandling dersom direktoratet opprettholder vedtaket.

Utlendingsdirektoratet har en målsetting om at klager skal behandles innen 24 måneder. Dette innebærer at de innen 2-4 måneder tar stilling til hvorvidt det negative vedtaket skal omgjøres eller oversendes til Utlendingsnemnda. I de tilfellene hvor direktoratet bruker lengre tid, skyldes det oftest at det er behov for å utrede saken ytterligere og/eller at det kommer frem nye opplysninger. For de sakene som blir sendt til Utlendingsnemnda for klagebehandling, har nemnda som målsetting at de skal behandle klagen innen 6 måneder etter de har mottatt saken. Totalt sett vil behandlingen av en klage ta gjennomsnittlig 8-10 måneder, med mindre direktoratet omgjør sitt vedtak.

Rapporter fra Utlendingsnemnda viser at fram til den 30. april i år var gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i nemnda på ca. 21 uker for saker som gjelder familiegjenforening, arbeid/opphold eller asyl. For saker som gjelder visum, var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i samme periode på ca. 12 uker. For andre typer saker lå den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på ca. 23 uker.

Jeg arbeider aktivt med å redusere saksbehandlingstiden i alle ledd i utlendingsforvaltningen og øke servicen overfor brukerne. Som ledd i dette har Utlendingsdirektoratet blant annet opprettet en egen opplysningstjeneste før søkerne i saker som behandles av oppholdsavdelingen. På direktoratets hjemmeside finnes det oppdaterte oversikter over saksbehandlingstid for forskjellige sakstyper den siste måneden. Dessverre medførte blant annet innføringen av det nye datasystemet for utlendingsforvaltningen (DUF) i februar i fjor en viss økning i saksbehandlingstiden. Direktoratet arbeider imidlertid med å redusere sine restanser. Som ledd i dette, har de blant annet foretatt en omorganisering som skal bidra til kortere saksbehandlingstid for oppholdssaker. For tiden har direktoratet også overført enkelte ressurser fra asylsaksbehandlingen, til å bistå med nedbygging av restansene i oppholdssaker.

Ved fornyelse av arbeidstillatelse i familiegjenforening med ektefelle, er det et vilkår at ekteskapet består og at partene bor sammen, l motsatt fall vil en søknad om fornyelse kunne avslås. Når søknad om fornyelse er fremmet i tide, har søkere i utgangspunktet krav på opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort Dette betyr at søkere normalt vil ha mulighet til å arbeide og forsørge seg selv inntil søknaden er endelig avgjort. At en sak er endelig avgjort vil si at saken er avgjort i Utlendingsnemnda eller at direktoratet ikke har gitt utsatt iverksettelse på sitt negative vedtak.

Jeg vil for øvrig få understreke at det følger av utlendingsloven § 38 at verken jeg eller departementet for øvrig kan instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller om enkeltsaker, med mindre saken dreier seg om rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn.