Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:730 (2003-2004)
Innlevert: 28.05.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 07.06.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I St.meld. nr. 18 om forsyningssikkerhet konstaterer Regjeringen at det er positivt at økte kraftpriser gir bedre økonomi for utvikling av fornybar energi. Samtidig påpeker norsk industri, deriblant Norsk Hydro, en rekke ganger at lave og forutsigbare priser er en viktig forutsetning for å investere i Norge.
Hvordan ser statsråden for seg at Regjeringens "akseptable" priser, som altså skal sikre utvikling av fornybar energi, skal legge grunnlag for kraftpriser som næringslivet kan overleve med?

Begrunnelse

"For å få en sikker energiforsyning vil Regjeringen satse sterkere på en miljøvennlig energiomlegging. Tilgangen på fornybare energikilder byr på mange muligheter til omlegging av energiproduksjon og -forbruk. Høyere elektrisitetspriser enn det som har vært vanlig i de senere årene vil støtte opp under en slik omlegging av energibruk og produksjon.", jf. St.meld. nr. 18 (2003-2004), side 8.

Når Regjeringen tror at prisene vil støtte opp under en omlegging av energiproduksjon, så må det jo være nettopp fordi prisene i snitt skal være høyere over tid, altså over mange år! Dersom prisoppgangen kun ville vært midlertidig, så hadde det ikke påvirket aktørenes investeringsbeslutninger.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Prisene på strøm vinteren 2002/2003 hadde betydelige negative virkninger. Det er et mål for Regjeringen å sikre at det er tilstrekkelig elektrisitet i markedet til akseptable priser. Hensynet til forsyningssikkerheten må vektlegges sterkere enn tidligere. Dette var også bakgrunnen for at Regjeringen i St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. trakk opp en strategi for en sikrere energiforsyning.

Fram til vinteren 2002/2003 var prisene på elektrisitet gjennomgående lave, jf. figur 3.13 i St.meld. nr. 18. En viktig årsak til dette var mange år med mer nedbør enn normalt. Det må i årene framover regnes med høyere priser enn det som var vanlig fram til 2002/2003. Høyere priser enn det som har vært vanlig i de senere årene vil støtte opp under en miljøvennlig energiomlegging.

Også for kraftintensiv industri er det utviklingen i kraftmarkedet som vil bestemme kraftprisen framover. Dette gir særlige utfordringer for denne industrien. En gjennomføring av Regjeringens strategi for å bedre forsyningssituasjon for elektrisk kraft vil være avgjørende i forhold til den kraftintensive industriens konkurransedyktighet på sikt.

Mange bedrifter har inngått langsiktige kontrakter om kraftlevering. Kraftintensiv industri har lang brukstid, store kraftvolumer og tar ut kraften på et høyt spenningsnivå. Dette medvirker til at disse bedriftene kan oppnå lavere kraftpriser enn andre kraftforbrukere. Det kan bidra til et å gi et positivt grunnlag for videre kraftbasert industrivirksomhet.