Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:731 (2003-2004)
Innlevert: 28.05.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 07.06.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Statsråden har uttalt på energiseminar i Rogaland, og sitert i pressen, at Regjeringens politikk for å skape 10 TWh ny fornybar energi er nok til å sikre strøm til alle til akseptable priser. Dersom forbruksveksten fortsetter i henhold til trendveksten i perioden 1976-2003 (tall fra Statnett) så vil strømforbruket i 2010 være i overkant av 140 TWh.
Hvordan skal statsråden klare å gjøre 10 TWh produksjonsvekst nok til å dekke et årlig forbruk på i overkant av 140 TWh i 2010?

Begrunnelse

Nygaard frykter også at strømprisen kan bli så høy at arbeidsplasser i kraftkrevende industri blir lagt ned. Men energiminister Einar Steensnæs lovet på et seminar i Stavanger tirsdag, at det innen 2010 skal være nok strøm og billig nok strøm til både privatforbruk og til industrien.
Utdrag fra oppslag på Internett på NRK Rogaland 14. april 2004:

"Blant annet skal det innen 2010 være utbygd minst 10 milliarder kilowatt-timer (10 TWh) alternativ energi. Med denne målsettingen til Regjeringen skal det være nok energi til alle, mener Einar Steensnæs. - Det er Regjeringens politikk at vi til enhver tid, ikke bare i 2010, skal ha nok strøm til akseptable priser både for næringslivet, private husholdninger og offentlig forvaltning, sier Steensnæs."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Jeg mener ikke at 10 TWh ny fornybar energi er nok til å sikre et tilstrekkelig tilbud i et voksende energimarked men det er et viktig bidrag.

I St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. er det gitt en nærmere gjennomgang av perspektivene for utviklingen i kraftmarkedet i årene framover. Som vektlagt i meldingen, er det en fare for at evnen til å mestre en svikt i nedbøren kan bli ytterligere svekket i de nærmeste årene framover. Utbyggingstiden i kraftsektoren er lang. NVE anslår at det fram til 2006 bare kan regnes med en samlet vekst i produksjonskapasiteten fra vann- og vindkraftproduksjonen tilsvarende 2-3 TWh/år. Samtidig er det grunn til å regne med fortsatt vekst i forbruket av elektrisitet i de nærmeste årene.

Den økende sårbarheten for svikt i nedbøren var bakgrunnen for at det i meldingen ble trukket opp en strategi for en sikrere energiforsyning. Denne strategien består av tiltak over et bredt felt. Det er den samlede innsatsen som vil gjøre oss bedre rustet i år med svikt i vannkraftproduksjonen. Regjeringens strategi består både av tiltak som vil gi en mer robust kraftforsyning, og av tiltak som vil bedre håndteringen av svært anstrengte kraftsituasjoner.

Innsatsen vil bl.a. være rettet mot å:

- Styrke innsatsen for miljøvennlig omlegging av energibruk og -produksjon. Enova skal bidra til ny miljøvennlig energiproduksjon og energibesparelser på til sammen 10 TWh/år innen 2010. Det er lagt opp til en ny ordning for å stimulere til investeringer i infrastruktur for fjernvarme. Målet er å utløse et potensial for økt fjernvarmekapasitet på 4 TWh/år i løpet av en femårsperiode.

- Forbedre reguleringer og plantiltak i energiomleggingen. En rekke tiltak vil bidra til mer fleksible oppvarmingsløsninger.

- Styrke grunnlaget for mer vannkraftproduksjon. Regjeringen vil øke innsatsen for å modernisere og oppruste vannkraftanleggene. Regjeringen vil i tillegg prioritere at det bygges ut et betydelig antall mikro-, mini- og småkraftverk.

- Etablere et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater for elektrisitetsproduksjon. For å styrke satsingen på fornybar energi.

- Øke bruken av naturgass innenlands på en miljøvennlig måte. Regjeringen har trukket opp en strategi for økt bruk av naturgass og satsing på gasskraftverk med CO2-håndtering. Regjeringen har nå lagt fram forslag om etablering av et statlig innovasjonsorgan for miljøvennlig gassteknologi i Grenland finansiert med et fond på 2 mrd. kr.

- Fremme et styrket og mer forpliktende nordisk el-samarbeid. Departementet godkjenner organiseringen av nye overføringsforbindelser til utlandet.

- Legge til rette for en fortsatt effektiv konkurranse i det nordiske kraftmarkedet slik at forbrukernes interesser blir ivaretatt ved prisøkninger.

Jeg er tilfreds med at tiltakene som trekkes opp i meldingen fikk bred tilslutning under Stortingets behandling av meldingen, jf. Innst. S. nr. 181 (2003-2004).