Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:732 (2003-2004)
Innlevert: 28.05.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 15.06.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vi har i den siste tiden sett bevis på at USA ved gjentatte anledninger setter fundamentale menneskerettigheter til side. Fangene på Guantánamo-basen holdes internert på ubestemt tid uten rettergang. Videre har de groteske avsløringene av systematisk tortur i Abu Ghraib-fengselet, gitt innblikk i et nedlatende menneskesyn som er uforenelig med en rettsstat.
Hvilken offisiell reaksjon fra norsk side er etter utenriksministerens mening tilstrekkelig, og vil f.eks. USAs ambassadør bli kalt inn på teppet hos UD?

Begrunnelse

President Bush har i strid med FNs resolusjoner gitt støtte til israelsk bosetting på Vestbredden. Som eneste gjenværende supermakt er det særdeles viktig at USA går foran med et godt eksempel som brobygger for demokrati og likeverd, fremfor å bidra til statsterrorisme og økende urett. Skrekkscenene fra det irakiske fengselet kommer i tillegg til det ubestridte faktum at USA innledet en ulovlig krig mot Irak basert på usannheter om de ikke-eksisterende masseødeleggelsesvåpnene.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringen ser svært alvorlig på de overgrepene som er avdekket i irakiske fengsler, og som er i strid med folkeretten. Irakiske fanger i Abu Ghraib-fengslet og andre fengselsinstitusjoner i Irak kommer uten tvil inn under betegnelsen "beskyttede personer" i henhold til tredje og fjerde Genèvekonvensjon. Disse slår fast at alle personer har rett til å bli behandlet humant og med respekt. I den utstrekning fanger behandles på en måte som er inhuman, krenkende, ubehagelig eller ufordelaktig i konvensjonenes forstand, vil dette være i strid med folkeretten.

Det er helt nødvendig at de amerikanske myndigheter kommer til bunns i hva som er skjedd. Vi ser dette som et naturlig og nødvendig skritt, som USA også er folkerettslig forpliktet til. Vi legger til grunn at den igangsatte etterforskning vil avdekke alle relevante ansvarsforhold.

Fra norsk side har vi sett det som viktig overfor amerikanske myndigheter å ta klar avstand fra de forhold som er avdekket i Abu Ghraib-fengslet. Amerikanerne er derfor vel kjent med norske synspunkter i denne saken. Vi har både i tosidige samtaler med USA og i NATO og andre multilaterale fora understreket at det er et absolutt krav at de internasjonale styrkene i Irak og andre steder opptrer fullt ut i samsvar med internasjonal humanitær rett og at mulige overtredelser etterforskes. Vi har videre gjort det klart at de som måtte ha gjort seg skyldig i overtredelser må bli stilt til ansvar.