Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:735 (2003-2004)
Innlevert: 01.06.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 10.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En medarbeider i Helsedepartementet går over fra sin offentlige, politisk oppnevnte stilling til Legemiddelindustriforeningen. Dette reiser spørsmål ved hvilke tiltak som bør gjennomføres for å unngå at personer som sitter på offentlig kunnskap om reguleringen av et privat marked, rekrutteres av det samme markedet nettopp med utgangspunkt i denne kunnskapen.
Hvilke mottiltak finner statsråden hensiktsmessig som ledd i å unngå at slik informasjon videreformidles ved, og virker rekrutterende gjennom, slik ansettelse?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Innledningsvis vil jeg vise til at det er et viktig prinsipp i det norske samfunnet at den enkelte selv skal få velge hvor han eller hun ønsker å arbeide. I enkelte tilfeller vil det likevel være naturlig å ta noen grep for å ivareta tidligere arbeidsgivers interesser. En mulighet man har i dagens regelverk, er at den det gjelder fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, og ikke tiltrer den nye stillingen før oppsigelsestiden er ute. Dette skjedde da Pål Christian Roland fratrådte sin stilling som politisk rådgiver med umiddelbar virkning i slutten av mai. Han tiltrer ikke stillingen som administrerende direktør for Legemiddelindustriforeningen før 1. september.

En annen viktig restriksjon er politikernes taushetsplikt om det de har fått vite i sitt arbeid for det offentlige. Denne taushetsplikten skal sikre det offentliges interesser, og forhindre at andre samfunnsaktører rekrutterer politikere i den hensikt å skaffe seg informasjon.

Jeg viser til St.meld. nr. 11 (2000-2001), der forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører ble drøftet. Regjeringen arbeider for tiden med å følge opp denne stortingsmeldingen ved å ta for seg jobboverganger mellom embetsverket og politiske stillinger, samt overganger fra sentrale stillinger i byråkratiet eller politiske stillinger til privat sektor.