Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:737 (2003-2004)
Innlevert: 01.06.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 03.06.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv foregår en planlagt nedlegging av bilfabrikken i Aurskog. Det hevdes at det selskap Ford solgte fabrikken til for ett år siden er kjent for å legge ned bedrifter og for å ha påført kreditorer i mange land store tap. Lov om erverv som skulle hindre salg til useriøse eiere, er avskaffet. Samtidig ble tidligere krav knyttet til løfter fra store eiere opphevet.
Hva vil Regjeringen nå foreta seg slik at produksjonen av miljøbilen Think kan komme i gang igjen i Aurskog?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg vil innledningsvis informere om de tiltak som norske myndigheter har gjort for å legge til rette for at elbilen skal finne sin plass på markedet.

1. Finansiering over statlige budsjetter har vært benyttet helt fra etableringen av Pivco, forgjengeren til Think Nordic AS, tidlig på 1990-tallet. Den statlige finansieringen skjedde hovedsakelig gjennom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Ved årsskiftet 1998-1999 var det utbetalt i overkant av 100 mill. kr i statlige tilsagn i form av tilskudd og lån.

2. Fritak for merverdiavgift

3. Fritak for årsavgift

4. Fritak for bompenger

5. Gratis parkering på offentlige parkeringsplasser

6. Fritak for engangsavgift

7. Prøveordning fra 1. juli 2003 hvor i første omgang kollektivfeltene i Oslo og Akershus er åpnet for elbiler.

Jeg mener at jeg med dette, trygt kan si at norske myndigheter har vært på banen helt fra starten av for å hjelpe frem denne miljøvennlige nyskapingen både i Norge og internasjonalt. Vi har bidratt med finansiering gjennom den vanskelige oppstartfasen, og tilrettelagt gjennom ekstraordinære tiltak for nullutslippsbiler på avgiftssiden. Det har derfor vært en skuffelse også sett fra norske myndigheters side når etableringen av Think Nordic på det internasjonale bilprodusentmarkedet ikke har svart til forventningene.

Regjeringen har lagt opp til en målrettet innsats for å sikre gode rammevilkår for vårt konkurranseutsatte næringsliv. Disse rammevilkårene er sentrale for alle konkurranseutsatte bedrifter, både nystartede foretak og etablerte næringer. En økonomisk politikk som bidrar til stabil utvikling i produksjon og sysselsetting er et sentralt bidrag til norsk næringslivs konkurranseevne. Gjennom politikkutformingen legger Regjeringen til rette for kontinuitet og økt innovasjon i næringslivet. Dette er en oppgave som vi har høyt press på i disse dager. Vi kan imidlertid ikke styre private bedrifters transaksjoner i enkeltsaker, som når det gjelder Ford Motor Companys salg av Think Nordic ved juletider i 2002; eller når det gjelder bilfabrikkens videre skjebne med den nye eieren Kampkorp Microelectronics.

I helgens medieutspill hevdes det at det foregår en planlagt nedlegging av bilfabrikken i Aurskog. Dette er spekulasjoner som jeg ikke har fått bekreftet, og det er derfor ikke naturlig å kommentere disse påstandene. Jeg håper imidlertid at Think Nordic fortsatt kan ha en mulighet til å få sitt produkt ut på et marked med stadig stigende etterspørsel etter miljøvennlig transport.