Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:738 (2003-2004)
Innlevert: 01.06.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 09.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Den 9. mars 2004 sendte jeg følgende spørsmål til Helse Sør ved administrerende direktør: "Jeg ber nå om å få tilsendt siste ajourførte vedtatte planer for videre utbygging av DPS i nedre Telemark, spesifikk oppgave over antall sengeplasser i henholdsvis Kragerø DPS og DPS ved Skien og Porsgrunn." Frem til dags dato foreligger det ikke svar på dette spørsmålet, og dette kan jeg ikke finne meg i.
Vil helseministeren sørge for at sentrale helsepolitikere på Stortinget får svar på de henvendelser de gjør til de respektive regionale helseforetak?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg er kjent med at Helse Sør har besvart representanten Alvheim i brev av 2. juni 2004. Rent generelt vil jeg bemerke at det i alle typer kommunikasjon overfor Stortinget er viktig at det gis rask respons.

Som helseminister vil jeg legge stor vekt på å legge til rette for at Stortinget og stortingsrepresentantene skal få den informasjon som er nødvendig for at de skal kunne fylle sin rolle. Samtidig er det viktig at dette skjer i former som er i samsvar med etablerte prosedyrer for dialog mellom storting, departementet, forvaltning og statlige foretak. De regionale helseforetakene er i denne sammenheng eid av staten gjennom Helsedepartementet. Med dette som utgangspunkt legger jeg til grunn det direkte politiske og konstitusjonelle ansvaret jeg har ovenfor Stortinget, og kontakt med regionale helseforetak må skje i former som ikke skaper uklarheter i forhold til dette.

Den viktigste kommunikasjonen mellom storting og regjering skjer gjennom de etablerte konstitusjonelle kanaler. Et viktig grunnlag for de årlige budsjettproposisjoner vil være plan- og meldingssystemet som er etablert med utgangspunkt i helseforetaksloven § 34. I denne sammenhengen vil det være naturlig at stortingsrepresentanter vil ha behov for utdypende spørsmål og informasjon om de saker som representantene arbeider med. Jeg vil for øvrig framholde at i all hovedsak bør denne type spørsmål og ytterligere informasjon kanaliseres til ansvarlig statsråd. Jeg vil den sammenheng også sørge for at stortingsrepresentanter får svar på de henvendelser som angår de respektive regionale helseforetak.