Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:746 (2003-2004)
Innlevert: 02.06.2004
Sendt: 03.06.2004
Besvart: 14.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Stortingsflertallet har vedtatt at Attføringssenteret i Rauland skal bli et nasjonalt kompetansesenter for yrkesrettet attføring. Attføringssenteret i Rauland har i denne forbindelse sendt søknad til Helsedepartementet om midler.
Hvor står saken?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helsedepartementet fatter vedtak om etablering (eller ev. avvikling) av landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra, og ved hvilke regionale helseforetak disse skal være lokalisert i henhold til Forskrift om godkjenning av sykehus og lands- og flerregionale funksjoner ved sykehus. Av rundskriv I-19/2003 går det fram viktige oppgaver som nasjonale medisinske kompetansesentra skal ivareta. Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra er lagt til de regionale helseforetak, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004).

I brev fra Attføringssenteret i Rauland datert 25. mars 2004 gis det uttrykk for at et kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering er noe prinsipielt annet enn de høyspesialiserte medisinske kompetansesentra som er omtalt i forskrift og rundskriv.

Departementet tar sikte på at Attføringssenteret i Rauland blir et kompetansemiljø for arbeidsrettet rehabilitering, bl.a. i forhold til funksjonsvurderinger av sykmeldte og uføretrygdede i forbindelse med IA-avtalen. Dette er meddelt Attføringssenteret i møte.

Helsedepartementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet om en uttalelse til søknaden. Direktoratet er i denne sammenheng bedt om å gi en vurdering av hvilke krav som bør knyttes til en ev. bevilgning, dersom det blir satt av særskilte midler til utvikling av et kompetansemiljø. Det er presisert at søknaden ikke oppfattes som søknad om et nasjonalt medisinsk kompetansesenter etter gjeldende regelverk.

Helsedepartementet avventer Sosial- og helsedirektoratets uttalelse, og vil behandle søknaden når uttalelsen foreligger.