Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:747 (2003-2004)
Innlevert: 02.06.2004
Sendt: 03.06.2004
Besvart: 10.06.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I en pressemelding i januar 2003 sa miljøvernminister Børge Brende at målet er å ivareta kulturminnene ved hvalfangststasjonen i Grytviken på Sør-Georgia, at det er knyttet sterke norske kulturverninteresser til fangsstasjonen, og at Grytviken har spesielt høy verneverdi.
Hvorfor har det ikke skjedd noe fra miljøvernministerens side i denne saken?

Begrunnelse

I disse dager avslutter britene en stor miljøopprydding i Grytviken i Sør-Georgia, 100 år etter at norske hvalfangere etablerte seg der.
Miljøvernministeren besvarte i oktober i fjor et spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen bl.a. slik:

"Ut fra Norges tilknytning til stedet og at norske eksperter tidligere hadde deltatt i prosjekter med å registrere og dokumentere kulturminnene i Grytviken, har Miljøverndepartementet vært positiv til et samarbeid om å få frem et kunnskapsgrunnlag med sikte på å fjerne asbestholdig bygningsmateriale samtidig som kulturminneinteressene kan bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Forutsetningen har vært at Norge skulle bidra med kunnskapsstøtte og rådgivning basert på tidligere prosjekter, [...]."

Britene har ved flere anledninger i løpet av de to siste årene forsøkt å få norske myndigheter til å engasjere seg i oppryddingsarbeidet og i å utarbeide planer for Grytvikens videre skjebne.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg viser til at tilsvarende problemstilling tidligere er reist av stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen og Hallgeir H. Langeland. Spørsmål fra disse er besvart av meg i brev av henholdsvis 29. oktober 2003 og 10. mars 2004. Jeg vedlegger kopi av mine svarbrev til orientering.

I likhet med hva jeg svarte de to ovennevnte representantene viser jeg til at Miljøverndepartementet har stilt seg positiv til et samarbeid med britiske myndigheter om å få frem et kunnskapsgrunnlag med sikte på å fjerne asbestholdig bygningsmateriale i Grytviken. Departementet mener norske eksperter gjennom slikt samarbeid kan bidra til å sikre at kulturminneinteressene blir ivaretatt på en forsvarlig måte i forbindelse med oppryddingen. Denne kompetansen er blant annet bygget opp gjennom tidligere deltakelse i prosjekter med å registrere og dokumentere kulturminneverdier i området.

En rapport om kulturminneverdiene i Grytviken ble ferdigstilt i mars 2003. En representant fra Riksantikvaren deltok i utarbeidelsen av rapporten som behandler de kulturminnehensyn som bør ligge til grunn for de konkrete tiltakene. Rapporten har utgjort en viktig del av grunnlagsmaterialet for planleggingen av oppryddingen i området. De hensynene som rapporten trekker frem synes i stor grad ivaretatt i det oppryddingsarbeidet som nå gjennomføres.

Dette faglige bidraget er en konkret oppfølging av pressemeldingen representanten henviser til. Forutsetningen har hele tiden vært at Norge skulle bidra med kunnskapsstøtte og rådgivning basert på tidligere prosjekter, mens selve oppryddingsarbeidet skulle ha britisk finansiering.

Den norske tilknytningen til Grytviken skyldes av hvalfangststasjonen ble etablert i 1904 av nordmannen C. A. Larsen. Selskapet som drev virksomheten ble grunnlagt med argentinsk kapital og hadde argentinsk administrasjon. Grytviken og kulturminnene inneholder norsk hvalfangsthistorie, selv om de ligger på et annet lands territorium og formelt sett aldri har vært i norsk eie. Storbritannia hadde hele tiden gode skatteinntekter fra hvalfangstvirksomheten på Syd-Georgia, noe som også må tillegges vekt i vurderingen av hvem som har ansvar for kostnader knyttet til opprydding og sikring av kulturminner på stedet.

Miljøverndepartementet har likevel i et brev til guvernøren for Falklandsøyene av 14. mai 2004 signalisert at Norge kan vurdere å tilby ytterligere kunnskapsstøtte hvis dette skulle være av interesse.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Skriftlig spørsmål nr. 72 (2003-2004) fra representanten Inga Marte Thorkildsen til miljøvernministeren.

http://epos.stortinget.no/database/epos/spmliste.stm?sakid=28061&vismeny=

Vedlegg 2.

Skriftlig spørsmål nr. 455 (2003-2004) fra representanten Hallgeir H. Langeland til miljøvernministeren.

http://epos.stortinget.no/database/epos/spmliste.stm?sakid=29120&vismeny=