Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:748 (2003-2004)
Innlevert: 02.06.2004
Sendt: 03.06.2004
Besvart: 11.06.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Gjennom St.prp. nr. 64 (2003-2004) kommuneøkonomiproposisjonen, er Stortinget gjort kjent med fordelingen av midlene til Den kulturelle skolesekken. I Innst. S. nr. 50 (2003-2004) sa Stortinget at midlene skal gå uavkortet til tiltak i kommunene, og at departementet måtte komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan dette best kan sikres.
Mener statsråden at intensjonene i stortingsvedtaket er oppfylt, og kan statsråden gi et eksempel på hvordan den tredelingen som nå er foretatt mellom kommunene og fylkeskommunen vil fungere i praksis?

Begrunnelse

1. 1/3 del av midlene går til fylkeskommunen (FK) for at denne skal tilby kommunene kunst- og kulturproduksjoner. 2. 1/3 del av midlene skal fordeles til kommunene (K). 3. 1/3 del av midlene skal fordeles av fylkeskommunen slik det synes tjenlig i fylket, men mellom én og to tredjedeler skal kanaliseres til kommunene.
Kommunene ønsker forutsigbarhet, enkelhet og reell lokal styring og utvikling av Den kulturelle skolesekken. De mener delingsmodellen ikke er etter forutsetningene fra stortingsvedtaket, og at pengene blir avkortet før de kommer til kommunene og elevene.
Jeg vil at statsråden skal forklare med et eksempel fra en middels stor kommune om hvordan dette slår ut i forhold til økonomi for både kommunen og fylkeskommunen.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Under Stortingets behandling av St.meld. nr. 38 (2002-2003) den 27. november 2003 meddelte jeg Stortinget følgende:

"Når det gjeld fordeling av midlane for skuleåret 2004/2005, vil både fylkeskommunane og andre måtte få førebels informasjon før påske neste år, med ei endeleg stadfesting i mai etter at årsoppgjeret i Norsk Tipping er avslutta. Erfaringane frå skuleåret 2003/2004 vil det deretter vera naturleg å summera opp i budsjettproposisjonen for 2005. Eg vil òg streka under at vi sjølvsagt kjem tilbake i 2006 med den evalueringa som Stortinget ber om."

Erfaringene fra skoleåret 2003/2004 vil altså bli presentert i St.prp. nr. 1 (2004-2005) og samtidig vil det bli redegjort nærmere for fordelingen av midlene for skoleåret 2004/2005. Jeg har også funnet det naturlig å orientere om modellen gjennom St.prp. nr. 64 (2003-2004) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004. Jeg har fulgt opp Stortingets vedtak om at den andelen av midler som går til lokale tiltak skal økes til 70 pst. for skoleåret 2004/2005. Gjennom kgl.res. av 26. mars 2004 ble midlene fordelt via fylkeskommunene. Til orientering vedlegges brev av 2. april 2004 fra Kultur- og kirkedepartementet til alle fylkeskommunene om fordelingen av midler for skoleåret 2004/2005 og føringer for bruken av midlene.

I utviklingen av den modellen som nå er lagt til grunn for skoleårene 2004/2005, 2005/2006 og 2006/2007 har det vært viktig for meg å være lydhør overfor det kommunale og regionale nivået. Jeg legger derfor vekt på at Kommunenes Sentralforbund (KS) støtter modellen for fordeling av midler til Den kulturelle skolesekken, jf. vedlagt brev av 2. februar fra Kultur- og kirkedepartementet, og brev fra KS datert 26. februar d.å.

For skoleåret 2005/2006 og 2006/2007 vil kommuner eller samarbeidende kommuner med mer enn 30 000 innbyggere få tildelt sin del av det samlede tilskuddet til fylket. Denne ordningen er beskrevet i vedlagt brev av 28. mai d.å. fra Kultur- og kirkedepartementet til alle landets kommuner.

En vellykket implementering av Den kulturelle skolesekken vil være avhengig av en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom det kommunale, regionale og nasjonale nivået og mellom kultursiden og skolesiden. Dette innebærer en balanse i overføring av midler til de tre nivåene. I realiteten går alle midlene til tiltak i kommunene.

Fylkeskommunene beholder minst 1/3 for å kunne gi kommunene kunst- og kulturproduksjoner av høy kvalitet, i form av innkjøp av produksjoner og/eller turnering/formidling av disse. Alle fylkeskommunene distribuerer kunst- og kulturproduksjoner som kommunene enten kan abonnere på, eller bestille enkeltvis.

Etter de tilbakemeldinger som sekretariatet for Den kulturelle skolesekken har fått, er det stor etterspørsel etter disse tilbudene, og i mange fylker er alle kommunene med i abonnementsordninger, eller mer eller mindre faste ordninger. I Sogn og Fjordane har samtlige 26 kommuner fått tilbud om å delta i fylkestilbudet som omfatter to tilbud pr. elev pr. år. Alle kommunene har takket ja til dette. I Rogaland får alle fylkets 57 000 grunnskoleelever minimum ett gratis (dvs. gratis for kommunen) kulturtilbud fra fylket. Mange kommuner, særlig små og middels store kommuner, ser klare stordriftsfordeler ved at fylket engasjerer kunstnere og distribuerer kunst- og kulturproduksjoner. Noen av de største kommunene (f.eks. Drammen), ser også fordeler ved å samarbeide med sin fylkeskommune. Det kan være faglig samarbeid for å velge ut produksjoner, samarbeid om turnélegging og annet nettverkssamarbeid.

Minst 1/3 skal gå videre til kommunene. Forutsetningen for å få tildelt midlene er at kommunene har utarbeidet en kortfattet treårig plan, som viser hvordan kommunene tilrettelegger og selv bidrar til Den kulturelle skolesekken.

Sekretariatet får i disse dager tilbakemeldinger fra alle fylkene om hvordan midlene for neste år blir fordelt. Noen har valgt å gi 2/3 videre til kommunene (eks. Finnmark), mens andre har gitt 1/3 (eks. Vestfold) eller 1/2 (eks. Hordaland). Sogn og Fjordane melder at kommunene ønsker hjelp til å utvikle lokale planer, og både fylkesmannens utdanningsavdeling og fylkeskommunens kulturetat bidrar i dette arbeidet med kommunebesøk, nettverkssamlinger og annen informasjonsutveksling.

Som illustrasjon på hvordan fordelingen vil slå ut for en middels stor kommune og fylkeskommune, kan gis dette eksemplet:

Hordaland har totalt fått 6 466 311 kr for skoleåret 2004/2005. Hordaland foreslår følgende fordeling av midlene for neste skoleår (merk at forslaget foreløpig ikke er behandlet av fylkestinget):

Til kommunene 50 pst., dvs. 3 233 155 kr.

Til turnétilbud til kommunene 2 100 000 kr.

Til prosjektutvikling 1 000 000 kr.

Askøy i Hordaland har rundt 3 000 elever i grunnskolen. Hordaland foreslår 124 666 kr til kommunen for skoleåret 2004/2005, i tillegg til at kommunen får turnétilbud fra fylket.

I overensstemmelse med Stortingets vedtak etter behandlingen av St.meld. nr. 38 (2002-2003), vil jeg sørge for at det blir gjennomført en evaluering av Den kulturelle skolesekken i løpet av 2006. På bakgrunn av denne evalueringen vil det måtte vurderes hvordan tiltaket skal videreføres.

4 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til alle fylkeskommuner, datert 2. april 2004, vedrørende Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skoleåret 2006/2007.

Vedlegg 2.

Kopi av brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Kommunenes Sentralforbund, datert 2. februar 2004, vedrørende uttalelse om fordelingsmodell for Den kulturelle skolesekken.

Vedlegg 3.

Kopi av brev fra Kommunenes Sentralforbund til Kultur- og kirkedepartementet, datert 26. februar 2004, vedrørende Høring - fordelingsmodell for Den kulturelle skolesekken.

Vedlegg 4.

Kopi av brev fra Kultur- og kirkedepartementet til alle kommuner, datert 28. mai 2004, vedrørende Den kulturelle skolesekken: Ordning for kommuner eller samarbeidende kommuner med mer enn 30 000 innbyggere for skoleårene 2005/2006 og 2006/2007.