Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:760 (2003-2004)
Innlevert: 07.06.2004
Sendt: 07.06.2004
Besvart: 11.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Etter at øyeavdelingen ved Rikshospitalet ble slått sammen med øyeavdelingen ved Ullevål sykehus, er det ifølge Aftenposten nylig innført inntaksstopp for pasienter som ikke trenger øyeblikkelig hjelp. Flere tusen pasienter står på venteliste for behandling ved Ullevål sykehus, ifølge Aftenposten. Avdelingsleder ved øyeavdelingen Ketil O. Eriksen antyder at ventetiden vil øke med opp mot 4 måneder, og at den for enkelte pasienter vil kunne bli ca. 2 år.
Mener helseministeren situasjonen vitner om vellykket sammenslåing?

Begrunnelse

Da det ble bestemt at øyeavdelingen ved Rikshospitalet skulle overføres og slåes sammen med øyeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus, ble det forsikret at dette ikke skulle føre til dårligere forhold for pasientene. Ifølge Aftenposten begrunner Helse Øst og Helse Sør sammenslåingen med at dette vil skape et sterkere fagmiljø som vil komme pasientene til gode. Også pasienter som har vært behandlet ved Rikshospitalet tidligere og som nå skal til etterkontroll på Ullevål blir, ifølge Aftenposten, avvist med beskjed om lang ventetid. Den situasjonen som nå har oppstått er ikke i tråd med de forsikringer og den intensjon som lå til grunn da vedtaket om sammenslåing ble fattet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Aftenpostens hadde 1. juni en artikkel med tittelen "Stengt øyeavdeling på Ullevål" der det beskrives inntaksstopp for pasienter som ikke trenger øyeblikkelig hjelp, og at flere tusen pasienter står på venteliste ved Ullevål universitetssykehus HF. Jeg forstår at det kan stilles spørsmål på bakgrunn av dette oppslaget da omorganisering og sammenslåing selvsagt ikke har til hensikt å skape dårligere forhold for pasientene.

Øyeavdelingene ved Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet ble slått sammen tidligere i år. Helse Øst opplyser at utfordringene knyttet til overføringen først og fremst er knyttet til lange ventelister og for liten kapasitet til å ta imot telefoniske henvendelser til avdelingen. Det er viktig å presisere at øyeavdelingen ikke er stengt, det er heller ikke innført inntaksstopp for pasienter som ikke trenger øyeblikkelig hjelp.

Det er flere grunner til de problemene som har oppstått. Som følge av sammenslåingen gjøres det bygningsmessige endringer ved den nye øyeavdelingen for å få denne optimal i forhold til den økte størrelsen. Disse byggearbeidene er ikke ferdige før over sommeren. Ettersom ØNH-avdelingen, som nå er flyttet fra Ullevål til Rikshospitalet, tidligere holdt til i disse lokalene, var det ikke mulig å gjennomføre byggearbeidene før etter sammenslåingen og flyttingen.

Videre har en samlet fagfolk fra to sykehusmiljøer. Disse skal samkjøres faglig og oppgavemessig, og det tar derfor noe tid å få avdelingen til å fungere optimalt. Ved overføringen hadde Rikshospitalet ventelister på mellom 2 000 og 2 500 pasienter, Ullevål universitetssykehus hadde tilsvarende. På grunn av ulikhet i datasystemene har det vært IKT-tekniske problemer knyttet til kommunikasjonen mellom de to systemene, noe som har skapt vansker i arbeidet med å samkjøre ventelistene.

Foretakene bekrefter at det er utarbeidet handlingsplaner, og det arbeides aktivt for å forbedre situasjonen og videreutvikle tilbudet i tråd med de mål en har satt seg for omorganiseringen. I den situasjonen som foreligger har en først og fremst prioritert de som trenger øyeblikkelig behandling, og det garanteres at de som trenger slik behandling vil få det. En har nå også begynt å ta inn pasienter fra ventelistene igjen. Det er satt inn ekstra ressurser for å øke kapasiteten for å håndtere henvendelser og skaffe nok venteromsplasser. Ved poliklinikkene er åpningstiden utvidet, og det drives nå også dagkirurgi på kveldstid for å behandle flere pasienter. En forventer at avdelingen vil komme opp på et normalt aktivitetsnivå etter sommerferien.

Jeg vil for øvrig også nevne at flere øyeavdelinger rundt om i landet merker en økning i antall henvendelser og dermed også en økning i ventelistene. Dette har sammenheng med den rivende utviklingen innen øyemedisinen. En har hatt en tidobling av antall behandlinger for grå stær, og det behandles i dag øyesykdommer som for noen år siden var uhelbredelige.

Med bakgrunn i de tiltakene som er iverksatt, har jeg tillitt til at på lengre sikt og når en har overvunnet startproblemene ved Ullevåls øyeavdeling, vil pasientene få et kvalitativt bedre tilbud enn de har hatt noen gang tidligere, samtidig som en også vil stå bedre rustet til å takle utviklingen i pasienttilstrømningen. Dette var da også hensikten med sammenslåingen.