Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:758 (2003-2004)
Innlevert: 04.06.2004
Sendt: 07.06.2004
Besvart: 10.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Revidert nasjonalbudsjett viser til at Stortinget i statsbudsjettet vedtok at bl.a. refusjonsprisen for Nexium settes lik indekspris for Omeprazol, og at arbeidet med å gjennomføre dette tiltaket pågår. Stortingets vedtak bygger på at forslaget vil gi staten en betydelig innsparing, samtidig som tilbudet til pasientene ikke svekkes.
Kan helseministeren bekrefte at innsparingen ved implementeringen av Stortingets opprinnelige vedtak vil bli som forutsatt, samtidig som tilbudet til pasientene ikke blir dårligere?

Begrunnelse

Nexium (virkestoff Esomeprazol) er et nytt produkt fra AstraZeneca til behandling av bl.a. spiserørsbetennelse (refluksøsofagitt), en alvorlig sykdom som rammer 10 pst. av befolkningen. Ubehandlet er det stor risiko for arrdannelser og celleforandringer med senere kreftutvikling. Produktet er i sin sammensetning og ved sin effekt forskjellig fra alle eksisterende produkter innenfor samme virkeområde, herunder Losec (virkestoff Omeprazol) som også produseres av AstraZeneca.
Losec er et noe rimeligere produkt enn Nexium. Normalt vil imidlertid en pasient måtte bruke Losec versus Nexium i forholdet 2:1. Dette innebærer at fortsatt bruk av Losec i forhold til Nexium vil medføre høyere samfunnskostnader. Det vises i denne sammenheng for så vidt til tidligere uttalelser fra helseministeren:

"Vurderingen av faktisk byttbarhet (mellom ulike virkestoffer) må basere seg på en faglig vurdering der dokumentasjon [vår understrekning] om effekt og bivirkninger av hvert enkelt virkestoff inngår. Disse vurderingene må foretas av relevante faginstanser."

Videre uttalte han at:

"en forenklet prissammenlikning basert på DDD (definert døgndose) kan medføre at man trekker konklusjoner som ikke reflekterer den faktiske doseringen av legemidlet i daglig bruk og man står derfor i fare for å tallfeste eller identifisere prisforskjeller mellom virkestoff som ikke er reelle basert på faktiske doseringer."

Det som er anført ovenfor tyder på at bruk av Nexium ved behandling normalt vil være rimeligere enn eksisterende medisinske alternativer, og at overgang til Nexium i de fleste tilfeller vil gi samfunnsøkonomisk besparelser, og samtidig kunne innebære et bedre medisinsk tilbud til mange pasienter.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2003-2004), ble det vedtatt å gjennomføre ulike innsparingstiltak på legemiddelområdet (jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004)). Dette tiltaket som det her spørres om, var del av en samlet tiltakspakke som ble anslått å innebære en samlet innsparing på 70 mill. kr.

Som det fremgår av St.prp. nr. 63 (2003-2004) pågår arbeidet med implementering av dette tiltaket fortsatt. Legemiddelfirmaet AstraZeneca, rettighetshaveren til Nexium, har gjort Statens legemiddelverk og departementet oppmerksom på visse forhold av betydning for denne oppfølgingen. Departementet har ansett det som svært viktig å undersøke disse forholdende nøye før implementering finner sted.

Så langt har departementet ikke kunnet konkludere med at budsjettforutsetningene knyttet til den samlede innsparingspakken på 70 mill. kr ikke vil holde, men det gjenstår fortsatt noe utredning før dette tiltaket kan implementeres.

Anslaget for legemiddelutgifter i budsjettet for 2004 påvirkes av mange forhold, der usikkerheten går i ulike retninger for de ulike tiltak som inngår. Anslaget vil i tråd med vanlig praksis bli gjennomgått til høsten.

Ved implementering av dette tiltaket vil pasientene fortsatt kunne få tilgang til alle de angjeldende legemidlene. Dog må pasientene påregne økt egenbetaling ved bruk av de dyreste alternativene, dersom produsenten ikke velger å sette ned prisen på disse legemidlene til et nivå der økt egenbetaling ikke vil bli avkrevet. Pasienter som av medisinske grunner eventuelt må ha de dyreste alternativene, kan få dette uten ekstra egenbetaling etter individuell søknad i medhold av § 10a.