Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:771 (2003-2004)
Innlevert: 10.06.2004
Sendt: 10.06.2004
Besvart: 17.06.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): I svar på spørsmål nr. 133 fra samferdselskomiteen til Nasjonal transportplan (NTP) oppgis hvilke ferjesamband som fraviker den nye standarden når det gjelde åpningstid og frekvens. Sambandet Flakk-Rørvik hører ikke med blant disse, men her er andelen gjenstående biler svært høy - 7,6 pst. av antall fraktede biler pr. oktober 2003.
Hvordan vil dette avvik fra standarden bli vektlagt i forhold til andre avvik på andre strekninger ved vurdering av om den eldste ferja på sambandet Flakk-Rørvik kan byttes ut med en ny og større?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Målet i forslag til ny standard for ferjedriften er at andelen gjenstående biler ikke skal overstige 3 pst.

Ifølge Vegdirektoratet var andelen gjenstående biler i dette sambandet 6,5 pst. gjennomsnitt for hele 2003. Vegdirektoratet har videre opplyst at andelen varierer over året, der den særlig i månedene juni, august og september har vært høy. Andelen gjenstående biler varierer også over uken. Ifølge Vegdirektoratet antas dette å ha sammenheng med helgeutfarten i sommermånedene (med unntak av feriemåneden juli).

På bakgrunn av erfaringene fra de sambandene som allerede er konkurranseutsatt er det jf. Nasjonal transportplan (St.meld. nr. 24 (2003-2004)) lagt opp til ytterligere konkurranseutsetting av riksvegferjesamband. Statens vegvesen tar i den forbindelse sikte på å lyse sambandet Flakk-Rørvik ut på anbud i løpet av 2004/2005. I anbudsutsettingen vil det bli stilt krav om at den nye standarden skal følges, også når det gjelder andelen gjenstående biler. Det vil si at eventuelle effektiviseringsgevinster som følge av konkurranseutsettingen vil bli benyttet til å oppnå dette.