Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:775 (2003-2004)
Innlevert: 10.06.2004
Sendt: 11.06.2004
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 21.06.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): EU fremmet i august 2003 forslag om en forordning om regulering av visse fluorerte gasser, herunder HFK og PFK. Norge vil gjennom EØS-avtalen formentlig måtte innføre dette regelverket gjennom egen forskrift etter at forordningen er vedtatt i EU (antakelig i slutten av 2005).
Når helt nye virkemidler for reduksjon i bruk og utslipp av F-gasser blir innført gjennom EU og EØS-avtalen, vil statsråden fortsatt opprettholde avgiften på HFK/PFK?

Begrunnelse

EU-forslaget bygger bl.a. på krav til inspeksjon av anlegg, utstyr for detektering av lekkasjer, kuldemediumregnskap, rapporteringsrutiner og sertifiseringsordninger og en rekke restriksjoner mht. anvendelse av gassene i ulike typer utstyr og systemer.
Det virkemiddel som EU nå planlegger å innføre gjennom F-gass forordningen, har bransjen etterlyst i en årrekke og senest gjennom forslag til bransjeavtale som kulde- og varmepumpebransjen og SFT utarbeidet i begynnelsen av 2002 som alternativ til avgift (for øvrig ikke ulik den realiserte SF6-avtalen med elektrobransjen).
Den kommende EU-forordningen om regulering av visse F-gasser, blir trolig innført i Norge som følge av EØS-avtalen. Forordningen blir således trolig konvertert til norsk forskrift, og fører til at man etablerer en rekke systemer som løser miljøproblemene med HFK og PFK og som overflødiggjør både avgiften og behovet for en refusjonsordning.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

Utslipp av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) stammer hovedsakelig fra kuldeanlegg og kjølemaskiner, brannslukningsmidler og produksjon av isolasjonsmaterialer (stivt skum). Den forordningen som er foreslått i EU om visse fluorholdige drivhusgasser inneholder krav om kompetansebyggende tiltak, regelmessige lekkasjekontroller og systemer for deteksjon av lekkasjer, forsvarlig oppsamling av brukt gass, bokføring av gassforbruk og rapportering i tillegg til enkelte restriksjoner på omsetning og bruk av fluorerte gasser.

Den foreslåtte forordningen vil ikke gjøre avgiften på klimagassene HFK og PFK overflødig. Det er grunn til å anta at avgiften i kombinasjon med den kommende refusjonsordningen, vil være et mer effektivt klimavirkemiddel enn forordningen for de anvendelsesområdene for HFK og PFK som ikke forbys i henhold til forslaget til forordning. Miljøverndepartementet har varslet at refusjonsordningen vil komme på plass 1. juli d.å. Kombinasjonen av avgift og refusjon ventes, på samme måte som den foreslåtte forordningen, å styrke arbeidet med å forhindre lekkasjer og stimulere til innsamling og gjenvinning eller destruksjon av brukt gass. Ordningen med avgift og refusjon ventes i tillegg å bidra til å redusere bruken av HFK og PFK, bl.a. ved å stimulere til bruk av tilgjengelige alternativer og til utvikling av ny teknologi som ikke bruker disse gassene. Jeg har derfor ingen planer å avvikle avgiftene på HFK og PFK når den foreslåtte forordningen blir vedtatt i EU.