Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:777 (2003-2004)
Innlevert: 10.06.2004
Sendt: 11.06.2004

Besvart: 24.06.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Sjøfartsdirektoratet fjerna gebyrfritaket for inspeksjonar knytt til sertifikatutsteding mv. på verneverdige fartøy i 2002. Fritaket er nedfelt i Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift, FOR nr. 115. Gebyrfritaket vart oppheva utan at forskriftene var endra. Dette gjev ein meirutgift på om lag 1 mill. kr for flytande kulturminnar, og det oppfattast som urettferdig at gebyr utarbeida for handelsflåten skal gjelde ideelle tiltak.
Vil statsråden gripe inn og sikre at verneverdige fartøy slepp gebyret?

Begrunnelse

Formåla for drifta av de verneverdige fartøya er ideelle, ikkje kommersielle. Drifta av fartøya gjev unike moglegheiter til kulturformidling og eigeninntjening til vernearbeidet.
Det er dei frivillige som gjennom utallige dugnader utgjer fartøyvernets bærebjelke. Statlige gebyr verkar i så måte umotiverande og frustrerande for dei som brukar av si fritid til å ta vare på vår kulturelle arv og motarbeidar slik sett frivilligheita.
Gebyr rammer kystens kulturminnar da de utgjør ein merkbar økonomisk belastning for de enkelte fartøya. Størrelsen varierer mellom ulike fartøy og antall inspeksjonar. Kravet til "Skibladner" for i år er på hele 32 326 kr, mens det for "Anna Rogde" er 9 719 kr. Totalt utgjer gebyra frå de verneverdige fartøya rundt 1 mill. kr. Dette er ein høy kostnad for de frivillige som skal skaffe pengane til veie gjennom dugnad. Effekten gebyret har for fartøyvernet blir begripelig når det regnast om til dugnadstimar: Med dugnadstimar verdsett til 200 kr, må de frivillige jobbe 5 000 timer for å tena 1 mill. kr!
Norsk Forening for Fartøyvern søkte Sjøfartsdirektoratet om gebyrfritak både i 2003 og 2004, men søknadene er ubehandla pr. dags dato.
Det vises dessutan til oppslag i Harstad Tidende 1. juni 2004 (http://www.ht.no/-/45?sak=1046762).

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet er overført frå miljøvernministeren.

Sjøfartsdirektoratet sine gebyr er meint å dekkja utgifter som direktoratet har med kontroll av skip. Unntak vil føre til at utgifter må dekkjast av løyvingar over budsjettet.

Utviklinga dei seinare år har vist at ei aukande mengde skip fell under fritaksreglar og at kontroll- og sertifiseringsarbeid med gebyrfrie skip stadig krev meir ressursar. I 2002 vart det derfor vedteke at fritaksregelen i forskrift § 9 nr. 2 måtte endrast. Endringa har ført til at berre skuleskip med offentleg godkjent undervisningsopplegg og verneverdige skip kan verta unntatt frå gebyra til direktoratet.

Det har vorte laga retningsliner som inneber at verneverdige fartøy med passasjersertifikat betalar halvparten av det årlege gebyret. Eit verneverdig fartøy som berre har fartssertifikat vert gjeve fullt gebyrfritak. Grunngjevinga så langt for at det må betalast gebyr for fartøy med passasjersertifikat er at dette arbeidet er meir ressurskrevjande for Sjøfartsdirektoratet enn å sende ut fartssertifikat.

Eg er no kjent med at Stortinget i sambande med handsaming av revidert nasjonalbudsjett for 2004 har bede om at Regjeringa ser til at Sjøfartsdirektoratet tek opp at ordninga med gebyrfritak for verneverdige fartøy. Regjeringa vil følgje opp Stortingets vedtak på egna måte.