Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helseministeren

Dokument nr. 15:782 (2003-2004)
Innlevert: 14.06.2004
Sendt: 14.06.2004
Besvart: 18.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Ifølge Dagsavisen er det planer om omfattende nedbemanninger ved mange av lokalsykehusene.
Hvordan ser statsråden på dette, og er dette i tråd med den politikken statsråden ønsker?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Oppslaget som representanten Bastesen viser til gjør rede for mange av de omleggingstiltak som helseforetakene nå gjennomfører. Disse omleggingene gjøres for å følge opp Stortingets budsjettvedtak om at de regionale helseforetakene skal ha balanse i sine resultatregnskaper i 2005. Noen av de endringene artikkelen referer til, er behandlet i foretaksmøter som jeg som eier har hatt med det aktuelle regionale helseforetaket. Dette gjelder endringene ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

De omstillingstiltak som gjøres, skjer både ved de større sykehusene og ved de mindre lokalsykehusene rundt om i landet. Helseforetakene ser blant annet på muligheter for en mer hensiktsmessig organisering av medisinsk virksomhet som ett av flere tiltak for å klare den omstillingen man står overfor. Dette er nødvendig også av faglige hensyn, for å sikre kompetanse og dermed kvalitet i forhold til de medisinske tilbudene. Skal vi bevare den gode desentraliserte tjenestestrukturen vi har, må det tilbudet gjennomgås - noe som mest trolig vil innebære sentralisering av noen funksjoner, og desentralisering av andre. Jeg er derfor også opptatt av at en gjennomfører tiltak som bidrar til å desentralisere tjenester, i tråd med de erfaringene som vi har blant annet fra Alta, for eksempel med dialysebehandling og cellegiftbehandling.

Det er min klare ambisjon at det skal være et godt tilbud ved alle landets helseforetak. For å sikre dette er det stilt klare krav til de regionale helseforetak gjennom styringsdokumentene. Samtidig er det stilt krav om at aktiviteten skal tilpasses den tilgjengelige økonomiske ramme, og Stortinget har som kjent forutsatt at helseforetakene skal være i regnskapsmessig balanse i 2005.

Jeg følger helseforetakene nøye i det omstillingsarbeid som pågår, og jeg vil gripe inn dersom de omstillingene som planlegges gjennomført, er av en slik karakter at de truer tjenestetilbudet, slik at det ikke kan sies å fremstå som likeverdig uavhengig av folks bosted, økonomi og den enkeltes livsfase.