Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:787 (2003-2004)
Innlevert: 15.06.2004
Sendt: 16.06.2004
Besvart: 18.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I statsråd er Bioteknologinemnda reoppnevnt etter at den fireårige oppnevningsperioden er i ferd med å utgå. Nemndas oppnevning har skapt debatt, fordi oppnevningen av enkeltmedlemmer synes politisk motivert, noe som kan medvirke til å gi nemnda en smalere faglig basis enn det som enkelte anser som tjenlig.
Ser statsråden det som en målsetting at nemnda både er bredt faglig sammensatt, og at ikke politisk-taktiske hensyn styrer utnevningen, slik at nemnda over tid kan beholde sin autoritet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Bioteknologinemnda er et lovfestet, rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som særlig skal vurdere og drøfte prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål.

Ved reoppnevning av nemnda har jeg lagt vekt på at nemnda skal reflektere stor bredde med hensyn til livssyn, interesser og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål. Det har i denne sammenheng ikke vært snakk om å fjerne dem som er kritiske, men å få en god balanse og en viss fornyelse i nemnda, samtidig som kontinuiteten ivaretas. Jeg har også ønsket å gi nemnda en tilstrekkelig faglig profil.

Det er ikke uvanlig at et regjeringsoppnevnt organ til en viss grad er preget av den til enhver tid sittende regjering. Dette så vi også klart da regjeringen Stoltenberg oppnevnte medlemmer til Bioteknologinemnda i 2000.

Nåværende nemnd har 24 medlemmer, og det har vært ønskelig å redusere dette antallet. Dette har medført at 10 medlemmer nå går ut, og 7 nye kommer inn.

Uttalelser som går på at jeg skrifter ut kritikere og erstatter dem med egne støttespillere synes for meg urimelig. 8 av nemnda medlemmer representerer ulike organisasjoner som selv har foreslått sine representanter. 4 departementer har i tillegg til Helsedepartementet foreslått personlig oppnevnte medlemmer.