Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:789 (2003-2004)
Innlevert: 15.06.2004
Sendt: 16.06.2004
Besvart: 22.06.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge. Bedriften ligger i Saltdal kommune i Nordland, og deres produksjon foregår i tiltakssonen. Økningen i den differensierte arbeidsgiveravgiften vil gi store utslag for bedriften. Bedriften var derfor forespeilet transportstøtte som kompensasjon. Bedriften har nå mottatt beskjed om at de ikke er berettiget til transportstøtte, da Nexans har forretningsadresse i Oslo.
Hva vil statsråden gjøre for at bedriften kan motta transportstøtte som forventet?

Begrunnelse

Regjeringen har lovet at de bedriftene som får økte kostnader som følge av omleggingen av ordningen med regional differensiert arbeidsgiveravgift, skal få kompensasjon.
Det som nå er kommet fram gjennom begrensningen som ligger i Utfyllende retningslinjer pkt. 4a har skapt store problemer økonomisk for Nexans Norway AS i Saltdal. De vil få en merutgift på om lag 4 mill. kr. Problemstillingen i Utfyllende retningslinjer har ikke vært ute på høring, og har derfor vært ukjent for både denne bedriften og andre bedrifter. Denne endringen har også vært ukjent for næringslivets organisasjoner.
Jeg forventer at statsråden rydder opp i dette slik at bedrifter i tiltakssonen kan motta transportstøtte som forventet selv om forretningsadressen er andre steder.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Fra 1. januar 2004 ble den differensierte arbeidsgiveravgiften endret etter pålegg fra ESA. I sone 2, 3 og 4 i virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift videreføres dagens satser innenfor et fribeløp (bagatellmessig støtte) på p.t. inntil 270 000 kr pr. år pr. foretak (dvs. egen juridisk enhet). For sone 3 og 4 trappes avgiften opp over en treårs overgangsperiode. Den nye, nasjonale transportstøtteordningen ble innført 1. januar 2004 for å kompensere deler av den økning industriforetak får som følge av økningen i arbeidsgiveravgiften. Transportstøtte gis til industriforetak i det geografiske virkeområdet for transportstøtte.

Forskrift og utfyllende retningslinjer fastslår at transportstøtte kun kan gis til foretak, og at det som følge av transportstøtteordningens geografiske avgrensning dermed ikke kan gis støtte til foretak utenfor det geografiske området. Dette skyldes at transportstøtteordningen må sees i forhold til den bagatellmessige støtten som gis til foretak. Videre kan transportstøtte kun utbetales innenfor det godkjente virkeområdet for transportstøtte.

Kommunal- og regionaldepartementet har likevel besluttet å endre forskrift og utfyllende retningslinjer slik at foretak utenfor virkeområdet for transportstøtte kan tildeles transportstøtte for dokumenterte transportkostnader i produksjonsavdelingen innenfor virkeområdet. Endringen skyldes at ulike tolkninger av statsstøtteregelverket, har gitt ulike prinsipper for å håndtere problemstillingen om det i tillegg til foretak, er mulig å gi støtte på bedrifts- og avdelingsnivå. Jeg legger til grunn i endringsforslaget at statsstøtteregelverket tillater transportstøtte på bedrifts- og avdelingsnivå.

Det forutsettes imidlertid at det fremlegges avdelingsregnskap, herunder en revidert oversikt over støtteberettigede transportkostnader. Denne endringen medfører at Nexans Norway AS vil kunne søke om transportstøtte for foretakets produksjonsbedrifter innenfor virkeområdet. Endringene vil således innebære en administrativt mer komplisert ordning.