Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:791 (2003-2004)
Innlevert: 16.06.2004
Sendt: 17.06.2004
Besvart: 28.06.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I forbindelse med fastsettelse av kalkulasjonsrenten er det blitt uttalt at grunnlaget for fastsettelsen ligger i faglige vurderinger. I avisen "Vegen og vi" nr. 9 for 2004, har Toril Prestun i Vegdirektoratets egen utredningsseksjon skrevet en utredning om nivået på kalkulasjonsrenten. Hun konkluderer her med at kalkulasjonsrenten burde blitt satt til 3,5 pst. og ikke til 8 pst.
Er samferdselsministeren enig i denne faglige vurderingen, eller mener statsråden at denne faglige vurderingen er feil?

Begrunnelse

I spørretimen 3. mars 2004 uttalte finansminister Per-Kristian Foss følgende:

"Grunnlaget for diskonteringsrenten ligger i faglige utredninger som Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og andre berørte departementer har stått bak, og er ikke gjenstand for vanlig politisk skjønn."

På spørsmål fra meg om utdyping av hvilke faglige vurderinger som tilsier at vi må ha høyere kalkulasjonsrente enn andre sammenlignbare land, svarte finansministeren at dette spørsmålet burde stilles til samferdselsministeren.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg har merket meg at det er mange som har meninger om denne saken, og at det ikke er uvanlig at det er faglige diskusjoner om dette. Jeg har også svart på flere spørsmål fra Stortinget, sist ved behandlingen av Nasjonal transportplan jf. særlig spørsmål 117 fra samferdselskomiteen (jf. vedlegg). Det er i svaret til dette spørsmålet gitt en kort oversikt over oppbygging av kalkulasjonsrenten og ansvarsdeling mellom departementer. Det er også vist til at Samferdselsdepartementet har fått utført faglig vurderinger, og at det vil bli gjort nye vurderinger innenfor Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Disse utredningene vil måtte bygge på de felles retningslinjene for statsforvaltningen som legger til grunn at man skal ta utgangspunkt i en risikofri rente (fastsatt av Finansdepartementet) og et risikotillegg avhengig av sektor.

Når disse foreligger, vil jeg vurdere behovet for å foreta endringer i gjeldende retningslinjer.

Vedlegg til svar:

Spørsmål 117 i innstillingen til Nasjonal transportplan, jf. Innst. S. nr. 240 (2003-2004).

(http://www.stortinget.no/inns/200304-240-015.html)