Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:792 (2003-2004)
Innlevert: 16.06.2004
Sendt: 17.06.2004
Besvart: 24.06.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hvorfor ble ikke helikopterinstruktører med relevant kompetanse i henhold til kravspesifikasjonen engasjert til å bistå som instruktører for politipiloter i oppbyggingen av politiets helikoptertjeneste?

Begrunnelse

Da politiets helikoptertjeneste ble etablert 1. september 2003 ble helikopterselskapet Pegasus helikopter valgt til å ivareta den operative etableringen av tjenesten. En vesentlig del av kontrakten består i å utdanne polititjenestemenn/kvinner til selv å kunne bemanne politiets helikopter som henholdsvis flyger og systemoperatør.
Pegasus hadde ikke tilstrekkelig antall piloter til å være veiledere/instruktører for politimannskapene og søkte derfor etter instruktører via stillingsannonse. Framfor å engasjere en særdeles velkvalifisert flyger med instruktørerfaring fra samme helikoptertype og flere av de driftsarter som ligger i politikontrakten, valgte Pegasus å ansette egne flygere uten tilsvarende kompetanse, flygere som må tilegne seg denne kompetansen i løpet av kontraktstida.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Rammebetingelsene for etablering av politiets helikoptertjeneste ble gitt i Innst. S. nr. 155 (2001-2002). Våren 2003 ble det gjennomført en omfattende anbudsrunde i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser, hvor formålet var å inngå kontrakt mellom politiet og et godkjent helikopterselskap om en totalløsning for leie av helikopter og driftsorganisasjon. Ett av kravene i anbudet var at det selskapet som ble valgt skulle ha sivile piloter som instruktører for politipilotene.

I de tekniske spesifikasjoner i kontrakten ble det stilt følgende krav til de sivile pilotene:

- 2 000 timers dokumentert erfaring fra innenlandsoperasjoner med helikopter, herunder 1 000 timer turbinhelikopter og 100 timers dokumentert erfaring fra vinteroperasjoner som fartøysjef på helikopter under forhold som geografisk og operasjonelt er sammenlignbare med politioperasjoner.

- 50 timers dokumentert erfaring fra nattoperasjoner som fartøysjef på helikopter under forhold som geografisk og operasjonelt er sammenlignbare med politioperasjoner.

Det kom inn tilbud fra 3 helikopterselskaper. Politidirektoratet valgte, etter en grundig og samlet vurdering, å inngå avtale med Pegasus helikopter AS. Dette selskapet hadde også det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

Jeg er kjent med at det tidligere har vært fremsatt påstander om at pilotene i Pegasus helikopter AS ikke har den nødvendige kompetanse i henhold til anbudsdokumentene. I denne forbindelse ble det fremmet en klage overfor Klagenemnda for offentlig anskaffelse (KOFA). Klagenemnda avviste klagen.