Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:799 (2003-2004)
Innlevert: 17.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 25.06.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): En 58 år gammel mann, tidligere ansatt i staten, har siden mars 1994 hatt arbeid til sammen i 3 år. Etter 1. mars 2004 har han ikke krav på ventelønn, og han har ikke krav på ledighetstrygd eller avtalefestet pensjon. Fordi han faller utenfor alle ordninger, har han søkt om pensjon fra statskassen og fått avslag også på dette. Sannsynligheten for arbeid er svært liten til tross for at alle meldinger fra Aetat er fulgt opp. Frem til pensjonsalder er han avhengig av sosialhjelp.
Er dette eneste måten han kan overleve på?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Det finnes ulike trygde- og pensjonsordninger som man kan opparbeide seg rettigheter til. I de tilfellene en person ikke har opparbeidet seg slike rettigheter, eventuelt har brukt opp disse rettighetene, kan det for personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, være aktuelt å søke om økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Denne ytelsen utbetales etter en konkret vurdering av stønadsbehovet i det enkelte tilfelle.

Det beste for denne mannen vil være å komme inn i et arbeidsforhold. Jeg ville derfor råde ham til å opprettholdet kontakten med Aetat på sitt hjemsted. Han vil da kunne bli vurdert i forhold til ledige stillinger som meldes inn, samt vurderes i forhold til de arbeidsmarkedstiltakene som Aetat forvalter.

Jeg vil i denne forbindelse også peke på at Regjeringens fattigdomssatsing har medført at samarbeidsrutinene mellom sosialkontor og Aetat er blitt forbedret i de kommunene som er omfattet av denne. Denne satsingen har derfor økt muligheten for at mottakere av økonomisk sosialhjelp skal komme i arbeid. Gjennom å utnytte de muligheter den nylig endrede departementsstrukturen gir til mer effektiv samordning av tiltak for et inkluderende arbeidsliv, vil jeg også øke bestrebelsene for å finne arbeid tilrettelagt den enkeltes behov.