Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:800 (2003-2004)
Innlevert: 17.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 25.06.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Hvilke tiltak har miljøvernministeren innført for å sikre forsvarlig miljømessig håndtering av brukte engangsgriller, og hvilke vil han innføre?

Begrunnelse

Hvert år blir det solgt rundt 1 million engangsgriller i Norge, og det finnes fortsatt ingen returordning for dem. Engangsgriller utgjør et miljøproblem både i byer og i naturen. I St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand sier Regjeringen at den skal arbeide aktivt for å videreutvikle næringslivets ansvar på avfallsfeltet, blant annet ved å "vurdere ulike tiltak for å sikre forsvarlig miljømessig håndtering av brukte engangsgriller, herunder vurdere produsentansvar".
Miljøverndepartementet sendte i mai 2003 et brev til samtlige importører og produsenter av engangsgriller med oppfordring om "at bransjen selv, det vil si de som selger, importerer og produserer engangsgriller, tar et aktivt ansvar". Det er ikke åpenbart at bransjen har tatt dette ansvaret, og mange aktører har foreslått tiltak for å sørge for at ansvaret blir tatt.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Dersom engangsgrillene ikke håndteres på forsvarlig måte og kastes etter bruk, kan samfunnet påføres ekstra oppryddings- og skadekostnader. Problemet med engangsgriller er i hovedsak at det er en kilde til forsøpling.

Forsøpling er etter forurensningsloven forbudt, og problemet med engangsgriller handler således først og fremst om holdninger til etterlevelse av gjeldende regelverk.

Etter forurensningsloven er det kommunenes ansvar å sørge for oppsetting og tømming av avfallsdunker på utfartssteder. I tillegg har kommunene ansvar for at det foretas opprydding i disse områdene. Det ser ut til at kommunene stadig tilpasser sine renovasjonsordninger til denne problematikken. Blant annet er det i en rekke parker nå blitt satt ut spesialtilpassede avfallsdunker. Jeg vil også vise til at det er etablert en kampanje mot forsøpling, "Hold Norge rent", der både offentlige etater (bl.a. Miljøverndepartementet), frivillige organisasjoner og næringsliv er samarbeidspartnere.

Næringslivet har også engasjert seg i denne problematikken, blant annet ved å bidra til utvikling av bærbare flergangsgriller som kan komme til erstatning for engangsgriller. Videre leveres engangsgriller nå med returpose, i tillegg til at handelsnæringen bidrar med forbrukerrettet informasjon om riktig bruk og håndtering.

Miljøverndepartementet har vurdert en panteordning for engangsgriller, men erkjenner at det vil være et lite hensiktsmessig virkemiddel, både av tekniske, økonomiske og hygieniske grunner. Miljøverndepartementet har også tidligere oppfordret bransjen til å påta seg et produsentansvar for engangsgriller. Med de ulike tiltakene som er iverksatt, er det imidlertid grunn til å tro at forsøplingsproblematikken knyttet til engangsgriller vil avta.