Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:803 (2003-2004)
Innlevert: 17.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 25.06.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Problemet med forsøpling i parker og strender som følge av engangsgriller er et økende problem. Spesielt i Oslo preges parker og strender av mangel på en ansvarlig avfallshåndtering av engangsgrillene. Oslo kommune ønsker seg et pantesystem på engangsgrillene for å få bukt med søppelmengden. Myndighetene har så langt ikke satt i verk tiltak som har virket.
Hvilke tiltak vil miljøvernministeren sette i verk for å få bukt med det økende avfallsproblemet engangsgriller medfører i Oslo og andre steder?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Dersom engangsgrillene ikke håndteres på forsvarlig måte og kastes etter bruk, kan samfunnet påføres ekstra oppryddings- og skadekostnader. Problemet med engangsgriller er i hovedsak at det er en kilde til forsøpling.

Forsøpling er etter forurensningsloven forbudt, og problemet med engangsgriller handler således først og fremst om holdninger til etterlevelse av gjeldende regelverk.

Etter forurensningsloven er det kommunenes ansvar å sørge for oppsetting og tømming av avfallsdunker på utfartssteder. I tillegg har kommunene ansvar for at det foretas opprydding i disse områdene. Det ser ut til at kommunene stadig tilpasser sine renovasjonsordninger til denne problematikken. Blant annet er det i en rekke parker nå blitt satt ut spesialtilpassede avfallsdunker. Jeg vil også vise til at det er etablert en kampanje mot forsøpling, "Hold Norge rent", der både offentlige etater (bl.a. Miljøverndepartementet), frivillige organisasjoner og næringsliv er samarbeidspartnere.

Næringslivet har også engasjert seg i denne problematikken, blant annet ved å bidra til utvikling av bærbare flergangsgriller som kan komme til erstatning for engangsgriller. Videre leveres engangsgriller nå med returpose, i tillegg til at handelsnæringen bidrar med forbrukerrettet informasjon om riktig bruk og håndtering.

Miljøverndepartementet har vurdert en panteordning for engangsgriller, men erkjenner at det vil være et lite hensiktsmessig virkemiddel, både av tekniske, økonomiske og hygieniske grunner. Miljøverndepartementet har også tidligere oppfordret bransjen til å påta seg et produsentansvar for engangsgriller. Med de ulike tiltakene som er iverksatt, er det imidlertid grunn til å tro at forsøplingsproblematikken knyttet til engangsgriller vil avta.