Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:802 (2003-2004)
Innlevert: 17.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 24.06.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Vindkraft er en særlig velegnet energikilde i store deler av landet, og det er stor interesse for utbygging. Nordkraft Vind AS i Narvik søkte om slik konsesjon for over 1 år siden, men fortsatt foreligger det ikke noen endelig avgjørelse i saken.
Er statsråden tilfreds med saksbehandlingssiden, og når kan konsesjonssøkerne forvente et endelig svar på sin søknad?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Nordkraft Vind AS søkte 4. april 2003 om anleggskonsesjon etter energiloven for bygging og drift av et vindkraftverk på Nygårdsfjellet i Narvik kommune. Det omsøkte vindkraftverket vil ha 3 vindturbiner à 2,3 MW med en samlet installert effekt på 6,9 MW.

NVE gav konsesjon til Nordkraft Vind AS 9. oktober 2003 for bygging og drift av vindparken og ekspropriasjonstillatelse som omsøkt på nærmere angitte vilkår.

NVEs vedtak er påklaget av Norske Reindriftssamers Landsforbund, Reindriftsforvaltningen i Troms, Gielas reinbeitedistrikt og en grunneier.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sine vedtak, og oversendte saken til departementet for klagebehandling 27. januar 2004.

Departementet har i anledning klagesaken avholdt møte og foretatt befaring på Nygårdsfjellet den 2. mars 2004. I tillegg har departementet hatt møter med Norske Reindriftsamers Landsforbund medio mai d.å. og med Reindriftsforvaltningen medio juni d.å.

Som representanten Arnesen er jeg også opptatt av å utnytte vindkraften som ny fornybar energikilde til vår kraftoppdekning. Det fremgår av Sem-erklæringen at Regjeringen har som mål at det innen 2010 skal være en produksjon av minst 3 TWh/år fra vindkraftanlegg. Samtidig må en foreta en grundig konsesjonsbehandling av prosjektene for å få en avveining av alle interessene knyttet til vindkraftutbygging. Saken representanten spør om er nå til sluttbehandling i departementet.