Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:805 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 01.07.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Budsjettvedtaket for 2004 medførte at det ble aktuelt å innføre endrede refusjonsvilkår for antidepressivlegemidlet Cipralex angivelig fordi det ikke skulle være påvist forskjell i effekt i forhold til legemidlet Cipramil. Opplysninger jeg har fått skulle tilsi at det kanskje ikke var grunnlag for en slik endring.
Kan det være aktuelt å utsette en eventuell iverksettelse inntil disse forhold er nærmere avklart?

Begrunnelse

Det er viktig at pasienter med psykiske lidelser som har nytte av et spesielt legemiddel, har rimelig lett tilgang til dette slik tilfelle er ved at legemidler gis etter § 9. Etter hva jeg har fått opplyst, behandles ca. 40 000 pasienter med Cipralex og de fleste gjennom sin fastlege. Dersom legemidlet skal over på § 10a, vil pasienten måtte forholde seg til spesialist.
Hvis det er slik at det er signifikante forskjeller mellom Cipralex og Cipramil, så ville dette kunne være en tungtveiende grunn for å utsette vedtaket.
Jeg antar at Statens legemiddelverk vil være svært viktig i ei slik vurdering. Det er derfor av stor interesse at Statens legemiddelverks konklusjoner blir vurdert og om mulig forelagt Stortinget på egnet måte.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som det fremgår av St.prp. nr. 63 (2003-2004) pågår arbeidet med implementering av dette budsjettiltaket fortsatt. Lundbeck AS, rettighetshaveren til Cipralex, har gjort Statens legemiddelverk og departementet oppmerksom på visse forhold som kan ha betydning for denne oppfølgingen. Departementet har ansett det som svært viktig å undersøke disse forholdene nøye før implementering av tiltaket finner sted. Blant disse forhold er spørsmålet om en eventuell effektforskjell mellom Cipralex og virkestoffet citalopram. Statens legemiddelverk har i brev til departementet gitt uttrykk for at det ikke er funnet dokumentasjon på at Cipralex har en klinisk relevant bedre effekt enn citalopram. Departementet er samtidig kjent med at det i de aktuelle fagmiljøene vil være ulike vurderinger av dette spørsmålet.

Før implementering av dette tiltaket kan finne sted, har det vært en forutsetning at et utkast til nødvendig forskriftsendring skal sendes på vanlig høring. Dette vil skje om kort tid. Det betyr at tiltaket av den grunn tidligst kan implementeres til høsten. Jeg legger til grunn at denne høringsrunden vil kunne gi nyttige innspill når det gjelder fagmiljøenes vurderinger av eventuelle kliniske forskjeller mellom de to legemidlene. Endelig standpunkt til spørsmålet om implementering av dette tiltaket vil tas på grunnlag av de vurderinger som er gjort så langt, sammen med de synspunkter/vurderinger som måtte komme fram i nevnte høringsrunde fra de ulike fagmiljøer på dette området.