Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:806 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 30.06.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Østersjøen er et spesielt og sårbart havområde. Det har vært arbeid med å få klassifisert Østersjøen som særlig følsomt havområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area), gjennom FNs sjøfartsorganisasjon, IMO. IMO har nylig tatt en prinsippbeslutning om at Østersjøen skal få denne status, men ettersom Russland ikke har gitt sin tilslutning til dette, utelates det russiske "vannterritoriet" fra PSSA-klassifiseringen inntil videre.
Hva kan Regjeringen gjøre for å påvirke den russiske regjeringen slik at hele Østersjøområdet får PSSA-klassifisering?

Begrunnelse

For kort tid tilbake ble Østersjøen utpekt som et særskilt følsomt havområde, PSSA, av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO. PSSA-status kan innføres for havområder som er særlig sårbar og utsatt for risiko ikke minst fra sjøtrafikk. En klassifisering bygger på en søknad til IMO som er levert fra alle kyststater omkring Østersjøen med unntak av Russland.
Den parlamentariske Østersjøkonferansen i Oulo 2003 tok en enhetlig stilling til at Østersjøen skulle få slik klassifikasjon. Også russiske parlamentarikere som var til stede på konferansen, stilte seg bak dette i slutterklæringen. Jeg og andre stortingsrepresentanter deltok også på konferansen.
Dersom PSSA-klassifisering skal få full effekt, er det svært viktig at Russland er med. Den støtten som russiske parlamentarikere gav på nevnte konferanse, viser at det også i russisk politisk miljø er interesse for dette, men den russiske regjering er tydeligvis ennå ikke villig til å gå inn for dette.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: På siste møte i miljøkomiteen til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) ble det fattet en prinsippbeslutning om at Østersjøen, med unntak av de russiske områdene, skulle få status som Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Norge har ved flere anledninger vært positive til denne PSSA-søknaden, og støttet også søknaden ved behandlingen i IMO. Russland gikk sterkt i mot prinsippbeslutningen og mente at det rettslige grunnlaget for beslutningen var usikkert og i strid med IMOs retningslinjer for utpeking av PSSA-områder siden ikke alle Østersjølandene sto bak søknaden. Det hadde etter mitt syn vært sterkt ønskelig om alle Østersjølandene kom til enighet i denne saken før søknaden ble behandlet i IMO.

I det bilaterale miljøvernsamarbeidet mellom Russland og Norge er havspørsmål et prioritert område og det er viktig å videreføre det gode samarbeidet som er etablert. Samtidig vil jeg fastholde vår støtte til PSSA-status for Østersjøen og sammen med de øvrige Østersjølandene fortsatt fremholde dette overfor Russland. I vår bilaterale kontakt ser jeg det imidlertid som naturlig at samarbeidet også fremover konsentreres om våre felles havområder i nord.