Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:812 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 25.06.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge flere oppslag i Nationen i uke 24/25 "hersker det full forvirring rundt forvaltningen av de nye nasjonalparkene som ble vernet sist høst". Nationen viser hvordan Statens naturoppsyn (SNO) bruker sine budsjettmidler til å vokse seg stor på bekostning av lokale folkevalgte tilsynsorganer - Fjellstyrene. Lokale ordførere føler de to organene "tråkker i hverandres bed".
Hva gjør statsråden for å sikre at SNO ikke oppretter parallelle ordninger til Fjellstyrene, samt tydeliggjøre grensene mellom organene?

Begrunnelse

Det vises blant annet til oppslag i Nationen 9. og 10. juni samt kommentarartikkel i Nationen 14. juni.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I henhold til naturoppsynsloven er Statens naturoppsyn (SNO) tillagt det overordnede ansvaret for oppsynet med våre nasjonale miljøverdier, herunder nasjonalparkene.

I budsjettet for 2004, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) ble bevilgningen til oppsyn med nasjonalparkene styrket med 5,7 mill. kr. Samtidig ble bevilgningen for tiltak i nasjonalparkene økt med 3 mill. kr. Regjeringen viste i budsjettforslaget til at "SNO er under utvikling og arbeider for å etablere eit samla grep om statleg oppsynsinnsats i naturområde". Styrkingen skulle videre skje gjennom en kombinasjon av nye statlige oppsynstillinger og kjøp av tjenester fra lokale oppsynsordninger.

I Budsjett-innst. S. nr. 9 (2003-2004) uttalte flertallet i energi- og miljøkomiteen at nye oppsynsbehov må søkes dekket gjennom tjenestekjøp fra fjellstyrene, Statskog og Fjelltjenesten der det er naturlig.

Av tildelingsbrevet til Direktoratet for naturforvaltning framgår at DN skal "videreføre arbeidet i regi av SNO med å profesjonalisere og effektivisere naturoppsynet med vekt på nasjonalparker og større verneområder". Det ble også gitt spesifiserte føringer med hensyn til hvilke områder som skulle prioriteres i forhold til tilgjengelige ressurser.

I tråd med dette har SNO besluttet å opprette egne stillinger i kombinasjon med tjenestekjøp fra fjellstyrene og andre lokale oppsynsordninger i Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dovre nasjonalpark/Rondane nasjonalpark, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og i Forollhogna nasjonalpark. Oppsynet vil bli dekket utelukkende ved tjenestekjøp fra Statskog Fjelltjenesten i Møysalen nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark og fra Fjelltjenesten og et fjellstyre i Børgefjell nasjonalpark.

SNO har så langt i inneværende år disponert 1,48 mill. kr til tjenestekjøp oppsyn/tiltak i disse nasjonalparkene. I tillegg kommer et tjenestekjøp hos de berørte fjellstyrer på 650 000 kr knyttet til statusregistrering av naturtilstand, inngrep mv. i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Statskog Fjelltjenesten og flere fjellstyrer er for øvrig engasjert på timebasis i skadedokumentasjon og bestandsregistrering av store rovdyr, samt i feltarbeidet med registrering mv. av fjellrev.

Disse nye tjenestekjøpene kommer i tillegg til de oppsynstjenester som tidligere fra år til år er kjøpt fra Fjelltjenesten og fjellstyrene i nasjonalparker og verneområder. Det dreier seg om ca. 3,5 mill. kr fra fjellstyrer og bygdeallmenninger, ca. 4 mill. kr fra andre lokale aktører, samt ca. 8 mill. kr fra Statskog Fjelltjenesten.

For at SNO skal kunne ivareta sitt overordnede ansvar for oppsynet, er det nødvendig at SNO har en styrket tilstedeværelse i verneområdene der nasjonale verneverdier er manifestert gjennom vernevedtakene.

Fjellstyrenes oppsyn og det statlige naturoppsynet er ikke "parallelle ordninger". SNO er departementets oppsynsorgan med et totalansvar for tilsynet med de nasjonale miljøverdiene. Fjellstyrene er oppnevnt av kommunestyrene, primært for å ivareta forvaltningen av retter og herligheter i statsallmenningene. Fjellstyrene kan også etter fjelloven tilsette oppsyn for å føre tilsyn med statsallmenningene. Der statsallmenning berøres av vern etter naturvernloven, utøver fjellstyrene fortsatt forvaltning og tilsyn med statsallmenningen etter fjelloven, og kan gjennom samarbeid med SNO engasjeres til slikt tilsynsarbeid ved de tjenestekjøp som SNO foretar i de aktuelle nasjonalparkene og vernede områdene. Dette bidrar til å styrke fjellstyrenes oppdragsportefølje, som dette året blir betydelig større enn noen gang over Miljøverndepartementets budsjett.

SNO, fjellstyrene og politiet samarbeider om operativt oppsyn gjennom Det sentrale oppsynsutvalget for statsallmenninger og gjennom regionale oppsynsutvalg. Utvalgene er opprettet med sikte på at oppsynsvirksomheten skal bli samordnet slik at ingen "tråkker i hverandres bed". Samtlige nye SNO-stillinger er forøvrig opprettet i kommuner som har henvendt seg til SNO og bedt om statlige stillinger når nasjonalparkene blir opprettet.