Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:816 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Besvart: 30.06.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Kommunal- og regionaldepartementet har innført en avgift på 740 kr for søknad om oppholdstillatelse. Denne avgiften utgjør en betydelig merutgift for utenlandske studenter, og kan medføre at mange studenter fra land utenfor EU utestenges fra muligheten til å studere i Norge.
Vil statsråden vurdere om utenlandske studenter kan få unntak fra å betale denne avgiften?

Begrunnelse

Det har ikke vært praksis tidligere å innkreve avgift på søknad om oppholdstillatelse. 740 kr er en betydelig merutgift, dette gjelder særlig for mange av studentene fra land utenfor EU. Denne utgiften, kombinert med at studenter over 25 år ikke får dekket reiseutgifter innenlands, gjør et studieopphold i Norge utelukket for mange. Mange utenlandske studenter er avhengige av private lån eller pengegaver fra venner og familie for å kunne finansiere studieopphold utenlands. De som ikke har muligheten til det er avhengige av gode velferdsordninger og en finansiering som muliggjør studieønsket. De utenlandske studentene bør tilbys gode ordninger og tilrettelegging som gjør at flere velger Norge som studieland. Å innføre avgifter som fordyrer oppholdet fungerer som en barriere som demotiverer og forhindrer studenter fra land utenfor EU å studere i Norge. Å studere i andre land bør ikke være forbeholdt de som kommer fra ressurssterke familier, men bør i utgangspunktet være en mulighet for alle.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Ordningen med gebyr for søknad om tillatelse etter utlendingsloven ble innført 1. oktober 2003. Etter dette har Kommunal- og regionaldepartementet mottatt en rekke henvendelser med anmodning om at ulike grupper skal slippe å betale gebyr. Gebyrordningen er relativt ny, og det er etter mitt syn ønskelig å la den virke noe tid før det vurderes hvorvidt den bør justeres/endres. På sikt vil jeg imidlertid foreta en vurdering av dagens regler og se på om det bør gjøres flere unntak fra gebyrplikten enn de som gjelder i dag. Jeg vil i den sammenheng også vurdere hvorvidt det bør være unntak for studenter som skal oppholde seg i Norge under et organisert utvekslingsprogram i regi av en norsk høyere utdanningsinstitusjon. Ønsket om å tilgodese enkelte grupper må imidlertid bl.a. veies opp mot faren for uthuling av gebyrregelen.