Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:818 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 21.06.2004
Besvart: 28.06.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Når vil statsråden fremme den sak om indeksregulering eller renteberegning på tilbakebetalt sum for de fedrene som feilaktig hadde blitt idømt farskap, som statsråden lovet Stortinget å fremme i løpet av våren 2004?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Innst. O. nr. 26 (2002-2003) om fastsetting og endring av farskap, sa en samlet komité at man oppfordret Regjeringen til å vurdere konsekvensene av å innføre en indeksregulering eller renteberegning på tilbakebetalt sum for de fedrene som feilaktig hadde blitt idømt farskap.
I skriftlig spørsmål nr. 776 (2002-2003) fra representant Ulf Erik Knudsen fra Fremskrittspartiet til barne- og familieministeren svarte statsråden at noe slikt vil foreligge i løpet av våren 2004.
I Stortingets behandling av Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004) uttalte statsråden: "Jeg står fast ved det jeg tidligere har sagt, at vi i løpet av våren skal komme tilbake til Stortinget med denne saken."
Jeg antar at statsråden med "våren" mente våren 2004.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Arbeidet med å utarbeide et høringsnotat om indeksregulering og/eller renteberegning ved tilbakebetaling av barnebidrag i tilfeller der en mann blir fritatt for farskap er dessverre blitt noe forsinket i forhold til det som først ble forespeilet. Arbeidet er imidlertid i sluttfasen, og jeg tar sikte på å sende ut et høringsnotat i juli.