Skriftlig spørsmål fra Mette Gundersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:820 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 21.06.2004
Besvart: 30.06.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Mette Gundersen (A)

Spørsmål

Mette Gundersen (A): Vil statsråden økonomisk følge opp det viktige arbeidet Kristiansand kommune har satt i gang, det såkalte Igalo-prosjektet, for å få ned sykefraværet samt å få sykemeldte tilbake i arbeid?

Begrunnelse

Siden høsten 2002 har Kristiansand kommune gjennomført et målrettet tiltak som innebærer rehabiliteringsreiser med behandling og trening på Institutt Igalo i Montenegro. Reisene er rettet mot kommunalt ansatte, som av ulike grunner er sykemeldt over lengre tid. Dette viser seg å ha vært en svært vellykket satsing fra kommunens side, og deltakerne på opplegget melder om økt trivsel, et mer positivt syn på livet og en vesentlig økt lyst til å komme tilbake i arbeid. Nye reiser står på trappene til høsten, men det er usikkert om departementet vil yte tilskudd til ordningen, da det hevdes at kommunen har brukt "feil midler" til dette vellykkede prosjektet.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg er gjort kjent med at Kristiansand kommune har gjennomført rehabiliteringsreiser for sykmeldte til Institutt Igalo i Montenegro. Behandlingen ble for en stor del finansiert med tilretteleggingstilskudd samtidig som de sykmeldte var på aktiv sykmelding med individuell oppfølgingsplan.

Ordningen med tilretteleggingstilskuddet ble etablert i forbindelse med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv for å stimulere virksomhetene til å legge til rette for at arbeidstakere som på grunn av sykdom har redusert arbeidsevne, kan opprettholde arbeidsforholdet. Fra 1. januar 2004 er ordningen forbeholdt IA-virksomheter. Forskrift om tilretteleggingstilskudd er samtidig strammet noe inn ved å konkretisere hva tilskuddet skal kunne brukes til og ikke skal kunne brukes til.

Etter § 4 i forskriften kan tilskuddet ytes ved igangsetting og gjennomføring av tiltak i form av utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening. Det kan ytes tilskudd til opplæring i nye arbeidsoppgaver eller annen form for tilrettelegging, herunder tilskudd til kurs og kortere opplæringstiltak, og til utgifter knyttet til arbeidsutprøving. Det kan ikke ytes tilskudd etter denne forskrift til kjøp av gjenstander eller behandling, til transport til og fra arbeidsplassen og til merutgifter til vikar/ekstrahjelp.

På denne bakgrunn er det min oppfatning at rehabiliteringsreiser for sykmeldte til instituttet i Igalo faller utenfor formålet til ordningen med tilretteleggingstilskudd, og vil derfor ikke kunne dekkes gjennom dette tilskuddet.

Jeg kan orientere om at trygdeetaten administrerer en ordning med kjøp av helsetjenester for sykmeldte. Denne er primært innrettet mot sykmeldte arbeidstakere som venter på operative inngrep for såkalte enkle lidelser. En mindre del av ordningen gir et behandlingstilbud til sykmeldte med sammensatte lidelser, herunder helsefaglig utredning og opptrening.