Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:821 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 21.06.2004
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 01.07.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): FRISAM Kontaktforum som er et uavhengig samarbeidsforum for alle samfunnsaktører med interesse for frivillighet, frivillige organisasjoner og sivilsamfunn, har foreslått at det skal opprettes et offentlig register for frivillige organisasjoner.
Mener statsråden et slikt register er hensiktsmessig, og hvordan vil hun følge opp forslaget?

Begrunnelse

Formålet med registeret er å gi de frivillige organisasjonene en samlet identifikasjon i forhold til lovverk og offentlig forvaltning ved blant annet en samkjøring av Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Dette vil kunne forenkle arbeidet for de frivillige organisasjonene når det gjelder registrering av opplysninger og rapportering til offentlige myndigheter. Samtidig vil offentlige myndigheter kunne benytte seg av informasjonen i registeret.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Spørsmålet ble overført fra barne- og familieministeren.

For å bedre kunne samordne den statlige politikken overfor frivillig virke, legger Regjeringen opp til at Kultur- og kirkedepartementet skal tillegges et koordineringsansvar på dette viktige politikkområdet. Det vil bli redegjort nærmere for saken i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Opprettelsen av et register med nøkkeldata om landets frivillige organisasjoner kan være ett av flere virkemidler i samordningen av den statlige politikken på frivillighetsområdet. Det er imidlertid en rekke problemstillinger både av faglig, innholdsmessig og økonomisk karakter som må avklares. Ikke minst vil jeg allerede nå påpeke at organisering og forvaltning av et eventuelt register kan bli svært krevende.

Regjeringen vil derfor nøye vurdere behovet for, og konsekvensene av, å opprette et offentlig register for frivillige organisasjoner.