Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:823 (2003-2004)
Innlevert: 21.06.2004
Sendt: 21.06.2004
Besvart: 24.06.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Naustdal kommune ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt i elva Nausta. Forskningen skal oppfylle ønskene fra alle brukerinteressene, i tillegg til å konstruere et nytt miljøvennlig vannmagasin som regulerer elveføringa. En fremtidig regulering vil ligge utenfor Naustdal og Gjengedal landskapsvernplan.
Hva mener statsråden om dette prosjektet, og vil statsråden gi sin tilslutning til dette?

Begrunnelse

Statsråden har på nytt foreslått å innlemme Nausta i verneplanen for vassdrag. Dette bryter med lokaldemokratiet, nær sagt et samlet kommunestyre og innbyggerne vil ha en varsom og miljøvennlig utbygging av vassdraget. En slik utbygging vil være et verktøy for å få optimale produksjonsforhold for laksen, hindre flom og isgang som er et betydelig problem for bøndene i vassdraget og hindre liten vannstand om sommeren. Forskningsprosjektet som kommunen vil gjennomføre, har store overføringsverdier for andre vassdrag.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: St.prp. nr. 75 (2003-2004) om supplering av Verneplan for vassdrag ble fremmet for Stortinget 11. juni i år. Regjeringen tilrår at nye 52 vassdrag vernes mot kraftutbygging.

Regjeringen tilrår at Nausta i Sogn og Fjordane tas inn i verneplanen. Når et vassdrag vernes, vil det ikke være adgang til å gi konsesjoner til kraftutbygging. Regjeringen foreslår samtidig at det heretter skal bli mulig å konsesjonsbehandle mikro- og minikraftverk i vernede vassdrag. Regjeringens forslag medfører at det ikke kan gis konsesjoner til kraftutbygginger som innebærer reguleringer i Nausta.

Jeg viser til at Regjeringen har lagt frem sitt forslag for Stortinget. Det er nå derfor opp til Stortinget å foreta vurderinger av de enkelte vassdrag i proposisjonen.