Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:825 (2003-2004)
Innlevert: 22.06.2004
Sendt: 23.06.2004
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 30.06.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Etter nedleggelsen av Hjerkinn skytefelt ønsker Dovre kommune og Den Norske Turistforening (DNT) å tilbakeføre turisthytta Snøheim til slik den var opprinnelig. I den nye verneplanen ligger Snøheim nå 400 meter inn i Dovrefjell nasjonalpark.
Vil statsråden medvirke til at departementet nå etter 2 års behandlingstid tilbakefører Snøhetta til opprinnelig eier?

Begrunnelse

Den første "Reinheim" ble oppført som privat turisthytte ved foten av Snøhette i 1888. I 1892 overtok DNT Reinheim og drev den fram til 1951, da den store betjente hytta Reinheim ble reist i Striådalen litt lenger øst. Den nye Reinheim ble reist etter en omfattende pengeinnsamling blant DNTs medlemmer. Gamle Reinheim ble revet i 1959 og på tomta står det i dag en minneplate. Nye Reinheim fikk en kort historie i DNTs tjeneste. Forsvaret overtok den i 1959 i forbindelse med at det store skytefeltet på Hjerkinn fikk økt aktivitet, og døpte om hytta til Snøheim. Fram til midten på 1980-tallet ble Snøheim benyttet av Forsvaret i mange sammenhenger, blant annet ved kurs og øvelser. Hytta ble også benyttet av lag og foreninger innenfor og utenfor Forsvaret samt i ulike arrangementer som jubileer, bryllup, barnedåp m.m. Rundt 1996 begynte en intens diskusjon om framtiden for Snøheim. Riving eller flytting ble vurdert. På samme tid startet arbeidet med verneplan for Dovrefjell, et arbeid som ble konkludert med åpningen av Dovrefjell/Sunndalsfjella nasjonalpark 1. juni 2002. I Dovre kommune var det bastant motstand mot en eventuell riving, og like stor motstand mot forslaget om å flytte turisthytta. Snøheim i dagens situasjon og med etablering av Dovrefjell/Sunndalsfjella nasjonalpark og nedleggelsen av Hjerkinn skytefelt, kan spille en viktig rolle både som gjenopprettet turisthytte for friluftsfolket og som en bidragsyter i kanaliseringen av ferdsel til områder som i minst mulig grad fører til belastninger for dyrelivet, i særlig grad villreinen. Kommunene (Dovre og Lesja) gir med utkastet til kommunedelplan for Hjerkinn skytefelt et betydelig og grundig gjennomarbeidet bidrag i tilbakeføringen av området til sivil bruk. Det foreliggende høringsdokument skisserer en omfattende tilbakeføring av skytefeltet. Utkastet innebærer blant annet at 98 pst. av skytefeltet foreslås som enten nasjonalpark eller landskapsvernområde, og at 75-80 pst. av veien i området tilbakeføres/saneres. Utkastet er på alle områder i tråd med Stortingets forutsetninger i vedtaket om nedleggelse av Hjerkinn skytefelt. Når verneplanprosessen for Rondane er fullført, vil mer enn 73 pst. av kommunens areal være underlagt vern i en eller annen form. Det blir da svært viktig å sikre lokal verdiskaping knyttet til de vernede områdene, samt å sikre lokal forankring gjennom at så mye som mulig av forvaltningen skjer lokalt.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Spørsmålet er overført fra forsvarsministeren.

Den Norske Turistforening (DNT) la sommeren 2003 fram et forslag om å gjenoppta turistdriften ved Snøheim som ligger ved Hjerkinn skytefelt innenfor Dovrefjell/Sunndalsfjella nasjonalpark. Skytefeltet skal avvikles og det arbeides for å tilbakeføre skytefeltet slik at det ev. kan vurderes å innlemme området i nasjonalparken.

En kommunedelplan om tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål, samt et dokument om vurdering av muligheter for framtidig vern av Hjerkinnfeltet etter naturvernloven har vært på lokal høring. DNTs plan for framtidig drift av Snøheim ble også vedlagt dette høringsmaterialet for å få en bredest mulig vurdering av hele saken.

Resultatet av høringene foreligger og fylkesmannen i Oppland har avgitt sin innstilling i saken. Fylkesmannen mener primært at utvikling og drift av Snøheim vil være skadelig for villreinen og at hytta derfor bør rives. Alternativt bør nasjonalparkgrensen endres dersom Snøheim skal utvikles som DNT-hytte. Det nåværende veinettet innenfor planområdet vil være ett av mange sentrale spørsmål som skal vurderes. Veien fram til Snøheim er en del av dette veinettet.

Dette er en omfattende sak som jeg vil gå grundig inn i, og jeg er derfor ikke beredt til å signalisere noe endelig standpunkt i saken nå.