Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:831 (2003-2004)
Innlevert: 23.06.2004
Sendt: 24.06.2004
Besvart: 30.06.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Personer som er ilagt konkurskarantene kan ikke være stiftere av et aksjeselskap. Likevel kan stiftere av aksjeselskap ikke kontrolleres ved automatisk maskinell kontroll mot Konkursregisteret. Kontrollen må foretas manuelt. I motsetning til kontrollen med styremedlemmer og daglig leder i aksjeselskap.
Mener næringsministeren at denne ordningen er tilfredsstillende, eller er det en svikt i systemet at kontrollen med stiftere ikke kan foretas maskinelt?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Alle aksjeselskaper har plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret. Foretaksregisteret skal inneholde en rekke opplysninger om selskapet, bl.a. alle styremedlemmer, varamedlemmer og daglig leder (foretaksregisterloven § 3-1). Når meldinger om f.eks. et nytt aksjeselskap kommer inn til registeret, skal det kontrolleres at grunnlaget for meldingen er i samsvar med lov. Foretaksregisteret skal derfor bl.a. kontrollere om stifterne oppfyller kravene i aksjelovene og andre lover, herunder at de ikke er ilagt konkurskarantene.

Stifterne av et aksjeselskap skal etter dagens rett ikke registreres i Foretaksregisteret. Etter dagens praksis foretas det ikke en automatisk kontroll av stiftere mot Konkurskaranteneregisteret eller mot registeret over idømt rettighetstap. Kontrollen foretas manuelt ved inntasting av fødselsnummer og så gjennom maskinelt søk mot registrene. Rutinen ble i sin tid etablert etter en vurdering av bl.a. kontrollbehov opp mot ressursbruk.

Muligheten til å kunne kontrollere stifterne opp mot konkurskaranteneregisteret kom i 1999 etter at aksjelovene av 1997 innførte en regel om at alle stiftere skal identifiseres med fødselsnummer o.l. Dette sikrer entydig identifikasjon.

For øvrig kan jeg opplyse at Justisdepartementet er i gang med en vurdering av konkurskaranteneordningen, og det planlegges et høringsnotat i løpet av høsten. I den forbindelse vil det bli sett på utforming og håndhevelse av regelverket bl.a. i forhold til utvikling av nye elektroniske tjenester og regelverket i seg selv.

Det er behov for å evaluere den faktiske effekten av forbudet mot at personer med konkurskarantene kan opptre som stiftere av aksjeselskap, vurdert bl.a. i forhold til omgåelsesmuligheter. Som ansvarlig for Brønnøysundregistrene/Foretaksregisteret og foretaksregisterloven vil Nærings- og handelsdepartementet bidra i dette arbeidet.