Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:833 (2003-2004)
Innlevert: 24.06.2004
Sendt: 25.06.2004
Besvart: 02.07.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): På hvilket grunnlag har departementet foretatt en reduksjon i bevilgningen til organisasjonen Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) på ca. 3/4 sammenlignet med nivået for 2003, mener statsråden at LUFS sitt engasjement mot Regjeringens politikk, jf. diskusjonen om friskoleloven, berettiger kutt i statsstøtte slik statssekretær Bergesen antydet i programmet "Her og Nå" i NRK mandag 21. juni d.å., og på hvilken måte skal LUFS kunne oppfylle sitt formål som interesseorganisasjon uten å engasjere seg i slike saker?

Begrunnelse

Etter det jeg er gjort kjent med, har departementet vedtatt å redusere statsstøtten til Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) fra ca. 400 000 kr i 2003 til ca. 100 000 kr for inneværende år. I programmet "Her og Nå" i NRK mandag 21. juni d.å. uttaler statssekretær Helge Ole Bergesen at "LUFS inntar en rekke kontroversielle politiske standspunkter" og "at det er naturlig at slike aktiviteter drives uten statsstøtte". I denne forbindelse nevnes LUFS sitt engasjement mot Regjeringens forslag til friskoleloven som eksempel på et slikt "kontroversielt politisk standpunkt". Dette synes som en merkelig begrunnelse all den tid LUFS er en interesseorganisasjon for foreldre og lokalsamfunn i arbeidet med å bevare nærskolen. I den forbindelse vil det være en viktig del av arbeidet å synliggjøre uheldige konsekvenser ved de forslag som fremmes av Regjeringen, på samme måte som organisasjonen engasjerer seg i forhold til forslag eller vedtak fattet av Stortinget eller i den enkelte kommune.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) har de senere år mottatt tilskudd over statsbudsjettets kap. 224 post 70 Tilskudd. Flere andre tiltak og organisasjoner mottar også tilskudd fra denne posten. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2004 ba kirke-, utdannings- og forskningskomiteen spesifikt om at tilskuddet til Kulturskolerådet ble hevet opp på 2002-nivå. Bevilgningen på posten ble ikke økt tilsvarende.

Etter en samlet vurdering av tilskuddene på posten, reduserte derfor departementet den økonomiske støtten til LUFS.

Departementet er av den prinsipielle oppfatning at når det gjelder skolestruktur er det kommunen som politisk ansvarlig instans som er best egnet til å fatte beslutninger. Staten bør normalt ikke gå aktivt inn for å påvirke avgjørelser på dette området, verken direkte eller indirekte. Veiledning mht. formelle rettigheter gis av fylkesmannens utdanningsavdeling.