Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:839 (2003-2004)
Innlevert: 29.06.2004
Sendt: 30.06.2004
Besvart: 06.07.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge NRK Trøndelag (26. mai 2004) foreslår Direktoratet for naturforvaltning at det opprettes to nye nasjonalparker i Nord-Trøndelag, samt landskapsvernområde og et naturreservat i tilknytning til nasjonalparkene. Forslaget inkluderer opprettelsen av en av Norges største nasjonalparker, og vil blant annet verne nesten halvparten av Snåsa kommune.
Hvor mange grunneiere involverer dette, og hvilke forsøk på fredelig samarbeid er gjort ovenfor disse samt lokalsamfunnet forøvrig for å oppnå en fredelig verneprosess?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet har nylig mottatt en faglig tilrådning fra Direktoratet for naturforvaltning om opprettelse av bl.a. to nasjonalparker i Nord-Trøndelag. Forslagene berører kommunene Verdal, Snåsa, Uerne, Grong og Steinkjer. Det tas sikte på å avgjøre vernesaken i løpet av høsten 2004.

Cirka 20-25 grunneiere er i større eller mindre grad berørt av verneforslagene. Her inngår også større grunneiere som Verdalsbruket og Van Severn. I tillegg kommer rundt regnet 200 hytter der kun et fåtall ligger innenfor de foreslåtte nasjonalparkene.

Planprosessen har fulgt de ordinære saksbehandlingsregler for slike saker, noe som innbefatter en betydelig medvirkning fra de involverte parter. Det har vært avholdt en rekke møter, herunder folkemøter, befaringer og samtaler for å få fram alle relevante opplysninger som grunnlag for vurderinger og utarbeidelse av konkrete forslag. Det har også vært et eget forhandlingsutvalg mellom fylkesmannen og Lierne kommune for å drøfte løsninger i grensespørsmål og utforming av bestemmelser.

Departementet har all grunn til å tro at både fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for naturforvaltning har søkt å etablere en best mulig verneplanprosess, basert på åpenhet og medvirkning fra både private og offentlige parter.