Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:842 (2003-2004)
Innlevert: 29.06.2004
Sendt: 30.06.2004
Besvart: 06.07.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Landsdelskommando Sør-Norge (LDKS) i Trondheim ble vedtatt nedlagt i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 42 (2003-2004). Mange av de 50 ansatte ved LDKS har fått beskjed om at de kan bli oppsagt. Det er en meget spesiell situasjon å miste arbeidsplassen på så kort varsel.
Medfører det riktighet at de ansatte ved LDKS ikke omfattes av de sluttordninger Forsvaret har, og hvis så er tilfelle, vil forsvarsministeren ta initiativ til at de oppsagte ved LDKS får tilgang på statens ventelønnsordning?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarsstaben er tillagt det overordnede arbeidsgiveransvaret for Forsvarets personell, og har i vedlagte brev av 2. juli i år gjort rede for hvilke rettigheter de ansatte har ved nedleggelse av en avdeling. Som det blant annet fremgår, er det en klar forutsetning før eventuell oppsigelse at intern omplassering i Forsvaret er utprøvd.

Jeg viser for øvrig til redegjørelsen i brevet når det gjelder andre tiltak for personellet, herunder retten til ventelønn.

Vedlegg til svar:

Brev fra Forsvarsstaben til Forsvarsdepartementet vedrørende nedleggelse av LDKS og rettigheter ved oppsigelse.