Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:844 (2003-2004)
Innlevert: 30.06.2004
Sendt: 30.06.2004
Besvart: 02.07.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I løpet av sommeren vil det bli avgjort om det er norsk eller utenlandsk stein som skal brukes til byggingen av operaen i Bjørvika. Ni ulike steintyper deltar i anbudsrunden på levering av 3 500 m3 stein. Eneste norske leverandør er Rennebu Granitt med sin stein "ice green". Operaen i Bjørvika er den største satsingen på et kulturbygg i Norge i nyere tid.
Vil kulturministeren ta initiativ for å sikre at operaen så langt som mulig blir bygget med norske materialer?

Begrunnelse

Statsbygg er byggherre for prosjektet, og det er i utgangspunktet Statsbygg som avgjør hvem som får levere stein til operaen. Statsbygg har bestilt en rapport fra SINTEF som skal kvalitetssikre den tekniske standarden på de ulike steintypene. Anbudsrunden vil bli avgjort i løpet av august. EØS-reglene om anbud er fulgt.
Arkitektfirmaet Snøhetta ønsker seg lys stein til operaen. Granitten fra Rennebu er et unikt produkt. Ingen andre steder i verden finnes granitt med det spesielle grønnspettet som finnes i steinen fra Rennebu. Men "ice green" konkurrerer med blant annet marmor fra Italia og granitt fra Kina. Kinesisk stein er naturligvis rimeligere enn norsk stein.
Å levere stein til operaen vil være svært viktig for norsk steinindustri. Styreleder Knut Hårstad i Rennebu Granitt har uttalt til avisa Opdalingen at det vil bety veldig mye for firmaet å få oppdraget. Det er nærmest et være eller ikke være for firmaet, sier han.
Operaen i Bjørvika er den største satsingen på et kulturbygg i Norge i nyere tid.
Operaen skal være et levende monument i kulturnasjonen Norge. Det vil være meget spesielt om dette viktige bygget skal bygges med importert stein, så lenge vi har vakker stein som holder teknisk mål her i landet. Det vil være pinlig å presentere Den Norske Opera i generasjoner fremover, f.eks. bygget av kinesisk granitt. Kulturministeren må vurdere å gripe inn og sikre at norsk granitt blir valgt.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Når det gjelder det praktiske arbeidet med steinsaken, viser jeg til en redegjørelse fra Statsbygg av 1. juli d.å., der det heter:

"Alle anskaffelser gjennomføres i samsvar med de krav som er gitt i Forskrift om offentlige anskaffelser.

Før selve anbudskonkurransen for levering av stein ble det gjennomført en prekvalifisering av aktuelle leverandører. Prekvalifiseringen hadde til hensikt å klarlegge hvilke leverandører som kunne tilby stein som oppfyller de kravene til kvalitet og estetikk som arkitekten har spesifisert vedrørende fasader og takflater.

Som grunnlag for endelig utvelgelse av leverandør i anbudskonkurransen utarbeidet Statsbygg en evalueringsprosedyre som beskriver tildelingskriteriene ved utvelgelse. Tildelingskriteriene er spesifisert i dokumentet "Innbydelse til anbudskonkurranse - K225 Steinleveranse", som ble oversendt til de prekvalifiserte leverandørene.

Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn i evalueringsprosessen:

- Pris - vektes med 50 pst.

- Tekniske egenskaper og livssyklusvurderinger - vektes med 20 pst.

- Arkitektoniske og estetiske krav - vektes med 20 pst.

- Organisering av prosessen - vektes med 10 pst.

Vektingsprosessen på pris er tillagt betydelig vekt for å ivareta de føringer som er gitt i St.prp. nr. 48 (2001-2002), hvor det spesifiseres - sitat:

"Når en beslutning kan ha betydning for om kostnadsrammen kan holdes, skal hensynet til kostnadsrammen ha høyeste prioritet."

Statsbyggs evalueringer av steinleveransen pågår. Beslutningsgrunnlaget omfatter følgende delaktiviteter:

- Arkitektonisk/estetisk evaluering, som gjennomføres av Snøhetta.

- Vurderinger fra kunstnergruppe, som arbeider med den kunstneriske utsmykkingen av takflaten.

- Vurderinger fra faglig ressurssenter og driftsorganisasjonen i Statsbygg.

- Tekniske utprøving med tilhørende faglig vurdering, som gjennomføres ved SINTEF i Trondheim.

Statsbygg har planlagt at evalueringsprosessen gjennomføres innen 15. juli, og vil på basis av disse evalueringene utarbeide en innstilling på valg av stein og steinleverandør."

Som det fremgår av redegjørelsen, gjennomføres det et omfattende arbeid med sikte på å finne frem til en så god løsning som mulig. Alle relevante spørsmål - av økonomisk, estetisk, teknisk og avtalemessig art - blir hensyntatt før Statsbygg vil trekke sin konklusjon. Spørsmål om bruk av norsk stein må i denne sammenheng også vurderes ut fra et slikt helhetsperspektiv.

Når Statsbygg har avgitt sin innstilling, vil saken bli behandlet i styringsgruppen for Prosjekt Nytt Operahus, som ledes av Kultur- og kirkedepartementet. Uten at det på det nåværende tidspunkt er mulig å forskuttere resultatet av behandlingen, kan jeg forsikre om at saken vil bli undergitt en grundig og helhetlig behandling før det blir konkludert.