Skriftlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:846 (2003-2004)
Innlevert: 30.06.2004
Sendt: 01.07.2004
Besvart: 02.07.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Er statsråden enig i at lytterutviklingen kan gi grunn til å vurdere NRKs beslutning om sammenslåing på nytt?

Begrunnelse

NRK Finnmarks distriktssendinger har tradisjonelt hatt stor lytteroppslutning. Sendingene har bidratt til nyttig informasjon og felles identitet i et fylke som er større enn Danmark. Etter at sendingene for Troms og Finnmark ble slått sammen, er oppslutningen endret dramatisk. Morgensendingene, som bare omfatter Finnmark, har fått økt oppslutning til 43 pst! Mens oppslutningen om den felles ettermiddagssendingen, som tidligere har vært et flaggskip, er nær halvert fra 21 til 13,5 pst. Dette, kombinert med utsagn en hører fra befolkningen, tyder på at nyheter fra steder som ligger opptil 1 000 km unna (den doble avstanden Oslo-Trondheim) oppfattes å ha begrenset interesse i distriktssendingssammenheng. Dette svekker NRKs rolle både for nyhetsformidling og kulturfellesskap.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Saken er i en annen forbindelse forelagt Norsk rikskringkasting, som i brev av 7. juni 2004 opplyser følgende:

"Det er riktig at lytteroppslutningen om den nye felles ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark har sunket for første kvartal 2004, sammenliknet med tilsvarende periode året før. På grunn av lavt folketall i Finnmark og fordi tallene er brutt ned på den enkelte sending, viser underlagsmaterialet fra TNS Gallup at tallene er basert på kun 34 respondenter. Ifølge vår forskningsavdeling er tallet på respondenter altfor lavt til å kunne trekke noen kvalitative, bastante konklusjoner, verken den ene eller den andre retning. [...]

Først etter 1 år vil spørregrunnlaget være tilstrekkelig til å kunne mene noe sikkert om den langsiktige utviklingen av sendingene. Vi følger selvsagt radioutviklingen i Troms og Finnmark nøye, både når det gjelder kvaliteten på programtilbudene og lytteroppslutningen. Dersom det på sikt skulle vise seg at NRKs lokale tilbud i Finnmark ikke tilfredsstiller de kravene NRK selv setter til sine distriktssendinger, vil vi måtte vurdere tiltak.

[...]

Med de svært positive erfaringene vi har hatt gjennom mange år med de nordnorske fellessendingene Nordaførr (radio) og Nordnytt (fjernsyn), er det ingenting som skulle tilsi at en ny felles ettermiddagssending for Troms og Finnmark skulle mislykkes.

[...]

Ved å slå sammen administrasjon og ledelse på de to kontorene, samt etablere en felles ettermiddagssending, er det frigjort midler til økt journalistisk satsing. I tillegg har NRK flyttet ut et journalistisk årsverk fra Marienlyst til Kirkenes, som allerede leverer reportasjer både til riksnettet og til de lokale radio- og fjernsynssendingene fra Sør-Varanger. NRK har også gjort betydelige investeringer i et nytt, moderne lokalkontor i Hammerfest, som gjennom interne omorganiseringer er styrket med ett årsverk. Sammenlikninger vi har foretatt i de fire regionene der distriktskontorer nå er samordnet, viser at det i dag står flere journalistiske årsverk bak hvert sendeminutt enn tidligere."

Jeg vil følge utviklingen i programtilbudet for Finnmark, men kan på bakgrunn av ovenstående ikke se at det nå er grunnlag for å be styret i NRK om å revurdere beslutningen om å slå sammen distriktskontorene i Troms og Finnmark.