Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:847 (2003-2004)
Innlevert: 30.06.2004
Sendt: 01.07.2004
Besvart: 09.07.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kor mykje bidreg Noreg med i støtte til frivillige organisasjonar NGO'ar som arbeider med tsjetsjeniakonflikten, og kva er grunnen til at ein frå norske myndigheiter ikkje ser seg råd til å følgje løpet heilt ut med å støtte fase 3 av fredsbyggingsprosjektet for Russland og Tsjetsjenia i regi av den norske frivillige organisasjonen Senter for konflikthåndtering og fredsbygging?

Begrunnelse

Noreg har engasjert seg på fleire plan for å bidra til løysing av konflikten i Tsjetsjenia. Eit viktig område å arbeide vidare innafor er støtte til alle frivillige organisasjonar og moderate grupperingar som prøver å bidra til mellom anna kontaktskapande arbeid mellom partane. I Stortingets interpellasjonsdebatt tidlegare i år stod dette arbeidet fram som noe ein kunne arbeide vidare med. To eksemplar er russiske Memorial og organisasjonen Chechnya Justice Initiative. Frå norsk side har mellom anna Senter for konflikthåndtering og fredsbygging, CCM, hatt gåande eit samarbeid med russiske og tsjetsjenske frivillige organisasjonar finansiert av mellom anna norske og canadiske myndigheiter. Etter som eg forstår held Canada fram med støtta, mens Noreg ikkje vil delta økonomisk i den siste fasen av dette prosjektet.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norge engasjerer seg på flere plan for å bidra til en løsning av tsjetsjeniakonflikten. Støtten til frivillige og mellomstatlige organisasjoners arbeid for å forbedre situasjonen i landet utgjør, som vist i interpellasjonsdebatten tidligere i vår, en viktig del av dette engasjementet. Norges syn er at konflikten må løses politisk, og at menneskerettighetene må respekteres. Norge har ved gjentatte anledninger gitt uttrykk for bekymring vedrørende MR-situasjonen og den humanitære situasjon i Tsjetsjenia i multilaterale fora og bilateralt overfor Russland.

Utenriksdepartementet har hittil i år gitt 22 mill. kr til organisasjoner som arbeider med tsjetsjeniakonflikten, av et totalt avsatt beløp på 24 mill. kr (redusert fra 25 mill. kr som en følge av revidert nasjonalbudsjett). Det aller meste av pengene har gått til humanitære formål, for å bedre forholdene for de mange internt fordrevne, som f.eks. bygging av hus, anskaffelse av mat og vann (herunder rent drikkevann), helse, klær og undervisning.

Kirkens Nødhjelp, Flyktningerådet, Norges Røde Kors og Leger Uten Grenser har mottatt henholdsvis 6,5, 4,6 og 3 mill. kr.

Verdens Helseorganisasjon har mottatt 1,9 mill. kr for å styrke helsetjenesten i Tsjetsjenia. UNESCO har fått 0,9 mill. kr til et prosjekt i samarbeid med russiske myndigheter for opprustning av undervisningssystemet.

Stichting Chechnya Justice Initiative har fått 0,5 mill. kr til bruk i arbeidet med mennesker som har vært utsatt for grove overgrep. Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, ISFiT, har mottatt 80 000 kr til fredsskapende virksomhet mellom russere og tsjetsjenere.

Det gjenstår pr. i dag om lag 2 mill. kr på Tsjetsjeniabevilgningen. Av disse pengene vil det bli utbetalt 350 000 kr til Flyktningerådet til avholdelse av et seminar om situasjonen for tsjetsjenske flyktninger i Russland, samt skriving og presentasjon av rapport fra seminaret. 400 000 kr vil bli utbetalt til Senter for konflikthåndtering og fredsbygging, Norge, CCM, til bruk i fase 3 av prosjektet "Peacebuilding Capacity Development for Russia and Chechnya".

CCM søkte om 2,5 mill. kr til bruk i fase 3 av det ovennevnte prosjekt. Søknaden ble i midten av juni avslått i lys av en stram budsjettsituasjon og store forpliktelser overfor andre nødvendige prosjekter. På bakgrunn av en ny henvendelse fra CCM har Utenriksdepartementet, etter en ny vurdering, kommet frem til at CCM bør kunne få et mindre beløp i støtte til deler av fase 3. Det er meddelt CCM at disse midlene i størst mulig utstrekning bør brukes til vandreutstillingen av barnetegninger og til "training for trainers", der et antall personer får opplæring slik at de kan arbeide som "fredsmeglere" både i lokalsamfunnet og på regionalt plan.