Skriftlig spørsmål fra André Kvakkestad (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:850 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 14.09.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

André Kvakkestad (FrP)

Spørsmål

André Kvakkestad (FrP): Trygdekontoret har lagt om sine rutiner når det gjelder utsendelse av lønnsspesifikasjoner for mottakere av pensjon og trygd. Nå skal slik oppgave kun sendes ut når det foretas endringer i trekk eller utbetalinger. Denne endringen har skapt en del reaksjoner bland mottakerne av pensjon, fordi de nå føler det vanskeligere å følge med i sin private økonomi.
Vil statsråden finne en løsning slik at de som ønsker månedlige oppgaver fortsatt skal kunne få dette og den tryggheten som følger med?

Begrunnelse

Tidligere fikk pensjonister og trygdede sin lønnsspesifikasjon med tilhørende skattetrekk i posten hver måned. På den måten kunne en følge med i forhold til utbetalingene og det personlige ansvaret en har for å trekke tilstrekkelig med skatt.
Omlegginger i rutinene vedrørende utbetalinger av trygder og pensjoner medfører at denne månedlige orienteringen forsvinner. Det er lagt opp til et system der en kun får tilsendt skriftlig informasjon dersom utbetalinger eller trekk forandres. Dette vil gi en mindre mulighet for å kontrollere ens egen private økonomi enn tidligere praksis. For flere er dette en uønsket utvikling.
De fleste arbeidstakere ville neppe satt pris på om de kun fikk utlevert en lønnsspesifikasjon med tilhørende trekk i de tilfeller der ens lønn eller trekk ble endret. Likeverdigheten mellom arbeidstakere og personer med trygdeytelser er trukket frem som et argument. Her vil en se at en har en åpenbar forskjellsbehandling av personer som er ansatt og personer som mottar trygdeytelser.
Når det gjelder personer som har biinntekter, vil det kunne være nødvendig å få justert sitt skattekort i løpet av året. Ved slike endringer vil det være et krav om at en kan vise hva en har tjent og hva en har trukket i skatt så langt i året. Dette er en prosess som vanskeliggjøres ved manglende dokumentasjon.
En skal heller ikke se bort ifra at vi alle kan gjøre enkelte feil. I den sammenheng vil det være positivt om mottakere av trygd og pensjon kan få muligheten av en fortløpende kontroll av egne ytelser uavhengig av deres løpende oversikt over sin brukskonto. For mange er en slik oppgave en dokumentasjon for de faktiske forhold.
Jeg ser at det bør være mulig å foreta rasjonaliseringer når det gjelder utsendelser og utbetalinger, likevel er det viktig at personer føler de har kontroll over egen økonomi. Derfor ville det være ønskelig om personer som ønsket det fikk muligheten til fortsatt å få tilsendt månedlige oppgaver over sine utbetalinger og trekk. Hvordan dette kan organiseres vil være en hensiktsmessighetsbetraktning, men uansett bør en i det minste ved aktiv handling kunne sikre seg slik utsendelse av viktig informasjon.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I juni 2004 foretok Rikstrygdeverket en omlegging av rutinene for meldinger til pensjonistene om utbetalt beløp og foretatte trekk, slik at pensjonistene bare skulle få melding i måneder da det skjer endringer i bruttobeløp eller skattetrekk mv.

Formålet med omleggingen var effektivisering og reduksjon av kostnadene ved betalingsformidlingen i en vanskelig budsjettsituasjon. Virkningen av å redusere antallet meldinger er foreløpig anslått til 20-30 mill. kr på årsbasis. Rikstrygdeverket har for øvrig en tilsvarende meldingspraksis for utbetaling av kontantstøtte og barnetrygd, og dette er en praksis som man ikke mottar nevneverdige klager på.

Jeg er oppmerksom på at mange pensjonister har reagert negativt på omleggingen når det gjelder pensjoner, og har fått en vurdering av saken i Finansdepartementet, som er ansvarlig for reglene om utbetalingsmeldinger. Finansdepartementet har kommet til at pensjonistene etter gjeldende regler fortsatt bør gis månedlige meldinger som hittil. Rikstrygdeverket er orientert om dette.