Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:857 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 10.09.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hvordan vil helseministeren bidra til å sikre at Kristiansund kommunen får tildelt psykiatri midler, slik at kommunen blir i stand til å ivareta sine forpliktelser på en god måte, og i samsvar med psykiatriplanen?

Begrunnelse

Avisen Tidens Krav skriver fredag 23. juli at Kristiansund kommune taper millioner i psykiatrien. Det vises til at stadig flere psykiatriske pasienter overføres til kommunen, mens staten og helseforetaket beholder pengene. Staten skal i 1995 ha foretatt en beregning som viste at Kristiansund ville trenge 18 mill. kr for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til 39 langtidspasienter som hører hjemme i kommunene. 38 av disse pasientene er i dag bosatt i Kristiansund, men må finne seg i å dele på et psykiatritilbud verdt 7,7 mill. kr med ca. 100 andre faste brukere. Det hevdes at situasjonen nå er uholdbar for psykiatrien i Kristiansund, og at kommunen nekter å motta en særskilt ressurskrevende psykiatrisk pasient fra Hjelset. Grunnen er at kommunen ikke vet hvor den skal ta pengene fra.
Det vises samtidig til at Kristiansund grunnet den nye kostnadsnøkkelen for sosiale tjenester over de neste 5 årene vil miste 80 pst. av de pengene som byen skulle ha fått som følge av opptrappingsplanen for psykiatri. Det viser seg at den nye kostnadsfordelingen favoriserer de store byene, til tross for at levekårsundersøkelser viser at Kristiansund har større utfordringer innen helse og sosial enn for eksempel det enkelte bydeler i Oslo har.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Opptrappingsplanen for psykisk helse forutsetter ikke bare en omfattende utbygging av tjenesten, men også en omfattende omstrukturering. Ombyggingen og omstruktureringen er forutsatt å skje både i kommunene og i de regionale helseforetakene. Blant annet legger opptrappingsplanen slik stortingsflertallet vedtok den, opp til at mange ferdigbehandlede pasienter skal overføres fra psykiatriske sykehjem i spesialisthelsetjenesten, til tilrettelagte botilbud i kommunene.

Den statlige satsningen gjennom planen innebærer at om lag 2,3 mrd. kr skal bevilges til kommunene for å ruste opp det psykiske helsearbeidet. Tilskuddet fordeles hovedsakelig etter objektive kriterier slik at endring i kostnadsnøkkelen ikke vil slå spesielt kraftig ut for Kristiansund. Eventuelle endringer i kostnadsnøkkelen vil riktignok slå noe ut for den resterende del av opptrappingsperioden, men ikke i stor grad. Opptrappingsplanen følges opp etter Stortingets intensjoner og i 2004 får Kristiansund kommune om lag 6 mill. kr over planen.

Utskrivingen av brukere er forutsatt å skje i nært samarbeid mellom det aktuelle helseforetaket og kommunen. De regionale helseforetakene har fått klar beskjed om at ingen utskrivning skal skje uten at oppfølgingen er forberedt. Jeg har bedt fylkeslegen i Møre og Romsdal vurdere hvorvidt utskrevne pasienter får et tilfredsstillende tilbud, samt innkalle kommunen og helseforetaket til møte med sikte på å finne fram til en løsning på det aktuelle spørsmålet som har oppstått.