Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:852 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 08.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Vegdirektøren har i brev til kommunane i Hardanger gjeve melding om at riksveg 7, som inntil no har vore den sentrale delen i turistveg Hardanger, skal missa turistvegstatus. Dette strir mot alle kommunane og Hardangerrådet sine vedtak og ønskje. Dersom dette vedtaket blir i verksett, blir det ein dramatisk situasjon for reiselivet i Hardanger.
Er statsråden samd i dette vedtaket, eller vil ho ta initiativet til å vurdera saka etter reaksjonane frå eit samla Hordaland?

Begrunnelse

Riksveg 7 har vore skilta som turistveg frå 1997. Hardangerkommunane har i ein 10 års periode samarbeidd om og med Nasjonale Turistvegar, også økonomisk har kommunane delteke under føresetnad av at dette ikkje skulle vera eit kortvarig tiltak. Her har vore eit stort lokalt engasjement i denne saka, som Kvalitetsstyret og Vegdirektoratet totalt har oversett. I innstillinga til Nasjonal transportplan peikar samferdselskomiteen på betydinga av lokal deltaking for "å framheve det spesielle ved hver strekning". Det direktoratet har gjort er ikkje i tråd med lokale tilrådingar.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2002-2011 fikk Vegdirektoratet fullmakt til å ta endelig stilling til hvilke turistvegprosjekter som skal realiseres. Vegdirektoratet har opprettet et kvalitetsstyre for nasjonale turistveger. Kvalitetsstyret skal gi vegdirektøren råd om faglige retningslinjer, valg av strekninger og tildeling av turistvegstatus. Styret har en bred sammensetning med representanter fra Innovasjon Norge, Kommunenes Sentralforbund, Reiselivsbedriftenes landsforening, miljømyndighetene, Statens vegvesen og Norges automobilforbund.

Samferdselsdepartementet har bedt om at før Vegdirektoratet tar endelig stilling til hvilke turistvegprosjekter som skal realiseres, og etter at kvalitetsstyret er kommet med sin tilråding og en lokal høring er gjennomført, skal departementet orienteres om forslagene og hvilke vurderinger som ligger til grunn for disse. Jeg viser i denne forbindelse til vedlagte brev av 23. august 2004 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet. Som en oppfølging av dette brevet kan jeg opplyse om at Samferdselsdepartementet har avtalt et møte med Vegdirektoratet hvor Vegdirektoratet skal gjennomgå kvalitetsstyrets vurderinger og tilrådninger for Helgeland, Hardanger og Ryfylke.

Vedlegg til svar:

Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet vedrørende Prosjektet nasjonale turistveger, datert 23. august 2004. Referanse 00/3182-12 BO.